॥ दत्ताञय जनार्दन श्रीएकनाथ ॥   ॥ दत्ताञय जनार्दन श्रीएकनाथ ॥   ॥ दत्ताञय जनार्दन श्रीएकनाथ ॥
 
कसे याल
 
डांबरी रस्ता / मार्ग :-
 
०१) औरंगाबाद - बीड कीन - ढोर कीन - पैठण
०२) मुंबई - कल्याण - मुरबाड - आळेफाटा - अहमदनगर - शेवगांव - पैठण
०३) नागपूर - अमरावती - अकोला - मेहकर - जालना - अंबड - पाचोड - पैठण
०४) पुणे - अहमदनगर - शेवगांव - पैठण
०५) पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद - पैठण
०६) कोल्हापूर - कराड - सातारा - पुणे - अहमदनगर - शेवगांव - पैठण
०७) पंढरपूर - कुर्डुवाडी - करमाळा - जामखेड - आष्टी (कडा) पाथर्डी - शेवगांव - पैठण
०८) शिर्डी - राहता - श्रीरामपूर - नेवासाफाटा - शेवगांव - पैठण
०९) शेगांव - खामगाव - बुलडाणा - भोकरदन - सिल्लोड - फुलंब्री - औरंगाबाद - पैठण
१०) नासिक - येवला - वैजापूर - खुलताबाद - औरंगाबाद - पैठण
११) सोलापूर - तुळजापूर - बीड - गेवराई - शहागड / पाचोडा - पैठण
१२) नांदेड - परभणी - पाथरी - माजलगांव - शहागड - पैठण
१३) लातूर - अंबाजोगाई - केज - मांजरसुंबा - बीड - गेवराई - शहागड - पैठण
१४) धुले - चाळिसगांव - कन्नड - औरंगाबाद - पैठण
 
लोहमार्ग :-
०१) मुंबई - कल्याण - निफाड - मनमाड - औरंगाबाद
०२) हैदराबाद - निजामाबाद - नांदेड - परभणी - सेलू - औरंगाबाद
 
हवाई मार्ग :-
०१) मुंबई - औरंगाबाद
०२) नागपूर - औरंगाबाद
०३) पुणे - औरंगाबाद
०४) दिल्ली - औरंगाबाद
 
सूचना:-
०१) औरंगाबाद हे शहर लोहमार्ग व हवाईमार्गाच्या दृष्टीने पैठणच्या सर्वात जवळ असून औरंगाबाद - पैठण ही दोन शहरं राज्य महामार्गाने जोडल्या गेलेली आहेत.
०२) येथे निर्देशित केलेल्या मार्गाप्रमाणे प्रवास करणाऱ्यांनी स्थानिक लोकांकडून रस्त्याविषयी माहिती घेऊनच प्रवास करावा.
 
 
 
Copyright © Shantibrahma Shree Eknath Maharaj Mission, All Right Reserved.
Designed & Developed By : Xposure Infotech Pvt. Ltd.