शांतिब्रह्म श्रीएकनाथमहाराज मिशन, पैठण

ShantiBrahma Shrieknathmaharaj Mission, Paithan

संचलित/Sanchalit

Online वारकरी संप्रदाय अभ्यासक्रम परीक्षा

Online Warkari Sampradaya Abhyaskram Pariksha

संतकृपा झाली ! इमारत फळा आली !! १ !!
ज्ञानदेवे रचिला पाया ! उभारिले देवालया !! २ !!
नामा तयाचा किंकर ! तेणे केला हा विस्तार !! ३ !!
जनार्दन एकनाथ ! खांब दिला भागवत !! ४ !!
तुका झालासे कळस ! भजन करा सावकाश !! ५ !!
बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा। निरूपणा केलें बोजा !! ६ !!

।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।।

Go to Home Page

Online वारकरी संप्रदाय अभ्यासक्रम परीक्षा

संतकृपा झाली ! इमारत फळा आली !! १ !!
ज्ञानदेवे रचिला पाया ! उभारिले देवालया !! २ !!
नामा तयाचा किंकर ! तेणे केला हा विस्तार !! ३ !!
जनार्दन एकनाथ ! खांब दिला भागवत !! ४ !!
तुका झालासे कळस ! भजन करा सावकाश !! ५ !!
बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा। निरूपणा केलें बोजा !! ६ !!

>

।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।।

Go to Home Page