॥ श्री एकनाथी भागवत ॥

 

अध्याय सत्ताविसावा

 

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

ॐ नमो देव सहज निज । तूं विश्वात्मा चतुर्भुज ।

अष्टभुज तूंचि विश्वभुज । गुरुत्वें तुज गौरव ॥ १ ॥

निजनिश्याचिया भावार्थ । तूं गुरुनामें अभयदाता ।

अभय दे‌ऊनि तत्त्वतां । भवव्यथा निवारिसी ॥ २ ॥

निवारूनि जन्ममरण । आपण्या भेटसी आपण ।

तेव्हां गुरुशिष्यनामीं संपूर्ण । तुझें एकपण आभासे ॥ ३ ॥

तें एकपण पाहतां दिठीं । एका जनार्दनीं पडे मिठी ।

गुरुत्वें कोंदे सकळ सृष्टी । स्वानंदपुष्टी जग नांदे ॥ ४ ॥

तो स्वानंदैकचिद्धन । जगद्गुरु जनार्दन ।

एका जनार्दना शरण । एकीं एकपण दृढ केलें ॥ ५ ॥

दृढ केलें जें एकपण । तेंही सद्गुरु झाला आपण ।

तेथें खुंटले मीतूंपण । एका जनार्दन एकत्वें ॥ ६ ॥

यापरी एकाकी एकला । एका जनार्दनें कवयिता केला ।

तो एकादशाचा पावला । अतिसखोला एकत्वबोध ॥ ७ ॥

त्या एकत्वाची निजस्थिती । पावला पुरूरवाभूपती ।

दृढ अनुताप विरक्ती । भगवद्भक्ती सत्संगें ॥ ८ ॥

हें सव्विसावे अध्यायीं जाण । स्वमुखें बोलिला श्रीकृष्ण ।

सत्संगें भगवद्भजन । तेणें वैराग्य पूर्ण साधकां ॥ ९ ॥

न करितां भगवद्भक्ती । कदा नुपजे विरक्ती ।

विरक्तीवीण भगवत्प्राप्ती । नव्हे कल्पांतीं साधकां ॥ १० ॥

ऐसें बोलिला श्रीकृष्ण । तें उद्धवें जीवीं धरूनि पूर्ण ।

भगवद्भक्ति पूजाविधान । क्रियायोग जाण पुसत ॥ ११ ॥

 

उद्धव उवाच-क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो ।

यस्मात्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥ १ ॥

 

निजभक्तानुग्रहार्थ । सत्त्वमूर्ति तूं श्री‌अनंत ।

तुझे निजभक्त जे सात्वत । ते तुज पूजित कोणे विधीं ॥ १२ ॥

तें साधूचें आराधन । तुझे क्रियायोगें निरपूजन । ।

कृपाकरोनियां आपण । मज संपूर्ण सांगावें ॥ १३ ॥

म्हणसी जरी हें आणिकांतें पुसावें । हें माझेनि जाण सर्वथा नव्हे ।

तुज सांडूनि दूरी जावें । हे लाजही जीवें साहवेना ॥ १४ ॥

मी तुझा दास जीवेंभावें । तुझेनि प्रभुत्वगौरवें ।

मी कळिकाळा नागवें । कृपाप्रभावें तुझेनी ॥ १५ ॥

तूं कृपाळु कृपायुक्त । कृपेने होसी भक्तांचा भक्त ।

त्या तुझा मी चरणांकित । सलगीं गुह्यार्थ स्वयें पुसें ॥ १६ ॥

इतका करूनि अत्यादर । कां पुससी पूजाप्रकार ।

तरी हा श्रेष्ठश्रेष्ठीं केला विचार । तो निजनिर्धार अवधारीं ॥ १७ ॥

 

एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणाम्‌ ।

नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्योऽङ्गिरसः सुतः ॥ २ ॥

 

पूर्वीं वेदविचारनिष्ठ । सुरवर्य मुनिश्रेष्ठ ।

हेंचि अनुवादले स्पष्ट । अतिवरिष्ठ विवेकी ॥ १८ ॥

पूजाविधान प्रसिद्ध । बोलिला देवर्षि ‘नारद’ ।

अंगिराचा पुत्र अगाध । ‘देवगुरु’ प्रबुद्ध हेंचि बोले ॥ १९ ॥

जो ‘व्यास’ सत्यवतीसुत । जो कां नारायण मूर्तिमंत ।

जेणें प्रकट केला वेदार्थ । जो विख्यात महाकवि ॥ २० ॥

पुराणकविकर्ता तो साङ्ग । यालागीं व्यसोच्छिष्टमिदं जग’ ।

तेणेंही भगवत्पूजामार्ग । हा क्रियायोग बोलिजे ॥ २१ ॥

असो इतरांची चावटी । जो पितामह सकळ सृष्टी ।

जो जन्मला विष्णूच्या पोटीं । तेणेंही या गोष्टी दृढ केल्या ॥ २२ ॥

 

निःसृतं ते मुखाम्भोजाद्यदाह भगवानजः ।

पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्यै च भगवान्‌ भवः ॥ ३ ॥

 

तुवांचि कल्पचिया आदीं । हेचि पूजाविधानविधी ।

उपदेशिला पुत्रबुद्धीं । स्वयें त्रिशुद्धी विधाता ॥ २३ ॥

तेणेंही कल्पादीसीं आपण । नाभिकमळासनीं बैसोन ।

भृगुकश्यपादि पुत्रांसी जाण । हें पूजाविधान उपदेशी ॥ २४ ॥

श्रीमहादेवेंही आपण । हें क्रियायोगविधिविधान ।

भावें भवनीसी जाण केलें निरूपण एकांतीं ॥ २५ ॥

 

एतद्वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च संमतम्‌ ।

श्रैयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद ॥ ४ ॥

 

एवं श्रेष्ठपरंपरा । तुवां प्रकट केली दीनोद्धारा ।

दीनदयाळु तूं खरा । याही विचारा अवधारीं ॥ २६ ॥

आश्रमधर्मविधिविधान । तेथ अधिकारी द्विजन्मे जन ।

त्यांसी कर्मबाधा बाधी गहन । गुंतले ब्राह्मण कर्मठत्वें ॥ २७ ॥

तैसें नव्हे तुझें भजन । भजनाधिकारी सर्व वर्ण ।

दीनोद्धारी भजन पूर्ण । स्त्रिया शूद्रजन उद्धरिले ॥ २८ ॥

कर्मीं गुंतले उत्तमोत्तम । भजनें उद्धरिले अधमाधम ।

भजनें सर्वांसही सुगम । भजनें स्वधर्मसार्थक ॥ २९ ॥

भजनमहिमा निःसीम । अधमा पदवी उत्तमोत्तम ।

भजनहीन जे उत्तम । ते अधमाधम स्वयें होती ॥ ३० ॥

सर्व वर्ण आणि आश्रम । भगवद्भजनें गति उत्तम ।

हेंचि भक्तीचें निजवर्म । भक्त निष्काम जाणती ॥ ३१ ॥

करूनियां भगवद्भक्ती । भक्त स्वयें भगवद्रूप होती ।

यालागीं भक्तांतें श्रीपती । अतिप्रीतीं मानिसी ॥ ३२ ॥

तुझें भजनपूजन करितां । तूं निजभकतांचा होसी त्राता ।

तूंचि भक्तांसी सन्मान-दाता । ते भजनकथा मज सांग ॥ ३३ ॥

 

एतत्कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ ।

भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर ॥ ५ ॥

 

कमळनाभि नारायणा । भक्तविश्राम कमळवदना ।

कमलालया कमलनयना । विनंती श्रीकृष्णा अवधारीं ॥ ३४ ॥

तुवां पाहिल्या कृपादृष्टीं । तत्कालपैं उठ‍उठीं ।

सुटती कर्मबंधाच्या गांठी । स्वानंदपुष्टी निजभक्तां ॥ ३५ ॥

जेवीं घृताचें कठिणपण । क्षणें विरवी सूर्यकिरण ।

तेवीं कर्मबंधा निर्दळण । तुझें कृपावलोकन करी कृष्णा ॥ ३६ ॥

कां सैंधवाचा महागिरी । जेवीं विरे सिंधूमा‌अझारीं ।

तेवीं कर्मबंधा बोहरी । तुझी कृपा करी श्रीकृष्णा ॥ ३७ ॥

तुझी झालिया कृपादृष्टी । कर्माकर्मांसी पडे तुटी ।

जेवीं सूर्योदयासाटीं । नातुडे भेटीं खद्योत ॥ ३८ ॥

तमीं दाटती खद्योतकोडी । तेवीं अज्ञानीं कर्माची आडाडी ।

तुझा कृपासूर्य जोडल्या जोडी । कर्में जाती बापुडीं विरोनी ॥ ३९ ॥

ऐशिया निष्कर्मकॄपायुक्त । तुझे नांदती निजभक्त ।

जे कां विषयीं अतिविरक्त । सदा अनुरक्त हरिचरणीं ॥ ४० ॥

तें पूर्णकृपेचें आयतन । तुझें भजनपूजाविधान ।

तें मज सांग कृपा करून । मी अतिदिन पैं तुझें ॥ ४१ ॥

म्हणसी तुज हा अधिकार नाहीं । परी मी शरण आलों तुज पाहीं ।

शरणागताची तुझ्या ठायीं । उपेक्षा नाहीं श्रीकृष्णा ॥ ४२ ॥

तुवां उद्धरिलें पशु-गीध-गजांसी । गणिके तारिलें कुंटणीसी ।

तेचि कृपा करीं आम्हांसी । हृषीकेशी कृपाळुवा ॥ ४३ ॥

म्हणसी ‘ब्रह्म शिव असतां सृष्टीं । मजचि पुसायाची श्रद्धा मोठी ।

कैसेनि पां वाढली पोटीं’ । ऐक ते गोठी सांगेन ॥ ४४ ॥

ब्रह्मा जगाचा कर्ता होये । तोही विसरला निहात्मसोये ।

तो तुझ्या पोटा ये‌ऊनि पाहें । निजज्ञान लाहे तुझेनि ॥ ४५ ॥

शिव पायवणी वाहे माथां । तुझें नाम सदा जपतां ।

तुझे कृपेस्तव तत्त्वतां । तोही निजात्मता पावला ॥ ४६ ॥

यालागीं तूं ईश्वराचा ईश्वर । नियंत्या नियंता सर्वेश्वर ।

विश्वीं विश्वास विश्वंभर । विश्वेश्वर तूं कृष्णा ॥ ४७ ॥

यापरी तूं ज्ञाननिधी । पूर्ण बोधाचा उदधी ।

जेणें होय निजात्मसिद्धी । ते पूजाविधी मज सांग ॥ ४८ ॥

ऐसा भक्तवचनें तो संतोषला । पूर्ण निजबोधें द्रवला ।

निजात्मकृपा कळवळला । काय बोलिला श्रीकृष्ण ॥ ४९ ॥

 

श्रीभगवानुवाच-नह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव ।

संक्षिप्तं वर्णयिष्यामी यथावदनुपूर्वशः ॥ ६ ॥

 

ज्याचें ऐकतां वचन । वेदवाक्या पडे मौन ।

ज्याची करितां आठवण । मनपणा मन स्वयें मुके ॥ ५० ॥

जो वेदार्थप्रकाशक । जो अर्काचा आदि अर्क ।

तो उद्धवासी यदुनायक । स्वमुखें देख बोलत ॥ ५१ ॥

आगमनिगमोक्तप्रकार । माझी पूजाविधी सविसतर ।

सांगतां अनंत अपार । न कळे पार ब्रह्मादिकां ॥ ५२ ॥

उद्धवा ऐक पां तत्त्वतां । मी देवादिदेव झालों वक्ता ।

तरी पूजाविधानकथा । समूळ सर्वथा न सांगवे ॥ ५३ ॥

जरी झाले अतिसज्ञान । तरी पूजाविधिविधान ।

सांगावया समर्थपण । सर्वथा जाण असेना ॥ ५४ ॥

एवं पूर्वोक्तप्रकार । अगमनिगमनिजसार ।

निवडूनि संक्षेपाकार । तुज मी साचार सांगेन ॥ ५५ ॥

पूजाविधिनिजसार । त्रिविध विधान त्रिप्रकार ।

ऐक त्याचाही विचार । विधि‌उपचारविभागें ॥ ५६ ॥

 

वैदिकस्तात्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः ।

त्रयाणामेप्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ ७ ॥

 

वेदींचे मंत्र वेदींचें अंग । वेदोक्त माझी पूजा साङ्ग ।

या नांव गा ‘वैदिक’ मार्ग । आगम प्रयोग तो ऐक ॥ ५७ ॥

आगममंत्र आगमचि अंग । माझी आगमोक्त पूजा सा~घ्ग् ।

या नांव् गा ‘तांत्रिक्’ मार्ग् । मिश्रप्रसंग् तो ऐक् ॥ ५८ ॥

वेदींचे मंत्र् तंत्रींचें अंग् । एवं मिश्रित् उभय् भाग् ।

माझी पूजा निपजे साङ्ग् । ‘मिश्र्’ मार्ग् या नांव् ॥ ५९ ॥

हे त्रिविधविधि पूजा साङ्ग् । तो जाण् माझा ‘त्रिविध्’ याग् ।

येणें मे संतोषें श्रीरंग् । पार्श्वदेशीं साङ्ग् सपरिवार् ॥ ६० ॥

ऐसें माझें त्रिविध् भजन् । जेथ् ज्याची श्रद्धा पूर्ण् ।

त्या विधीं करितां पूजन् । मज् तृप्ती समान् भावार्थें ॥ ६१ ॥

भावार्थें जें माझें पूजन् । तेणें मी संतृप्त् जनार्दन् ।

हा आगमोक्त् यज्ञ् संपूर्ण् । त्रिविध् लंक्षण् समसाम्यें ॥ ६२ ॥

वैदिकादि त्रिविध् गती । पूजितां तृप्त् मी श्रीपती ।

पूजाधिकाराची स्थिती । ऐक् तुजप्रती सांगेन् ॥ ६३ ॥

 

यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य् पूरुषः ।

यथ् यजेत् मां भक्त्या श्रद्धया तंनिबोध् मे ॥ ८ ॥

 

द्विजन्मे जे तिन्ही वर्ण् । त्यांचें अधिकारलक्षण् ।

गर्भाष्टमीं उपनयन् । तैं अधिकार् पूर्ण् ब्राह्मणा ॥ ६४ ॥

क्षत्रियांचा अधिकार् शुद्ध् । बारा वर्षां व्रतबंध् ।

सोळा वर्षां प्रसिद्ध् । व्रतबंध् वैश्यासी ॥ ६५ ॥

गायत्री‌उपदेश् पावोन् । दुसरें जन्म् उपनयन् ।

या लागीं ‘सावित्र्’ जन्म् जाण् । द्विजन्मे त्रिवर्ण् वेदोक्तविधी ॥ ६६ ॥

वेदोक्त् अधिकारलक्षण् । या नांव् उद्धवा जाण् ।

आतां माझें पूजाविधिस्थान् । ऐक् संपूर्ण् निजभक्ता ॥ ६७ ॥

 

अर्चायां स्थण्डिलेऽग्नौ वा सूर्ये वाप्सु हृदि द्विजे ।

द्रव्येण् भक्तियुक्तोऽर्चेत्‌ स्वगुरुं माममायया ॥ ९ ॥

 

माझें पूजा‌अधिष्ठान् । अष्टविध् पूजास्थान् ।

त्याचेंही निजलक्षण् । ऊणखूण् ते ऐक् ॥ ६८ ॥

प्रिय् ‘प्रतिमा’ पूजास्थान् । हें माझें प्रथम् अधिष्ठान् ।

कां पृथ्वीतळीं ‘स्थंडिलीं’ जाण् । पूजास्थान् दुसरें ॥ ६९ ॥

‘अग्नीचें तेज्’ स्वरूप् माझें । तें पूजास्थान् जाण् तिजें ।

‘सूर्यमंडळीं’ जे पूजा कीजे । तें चवथें माझें पूजास्थान् ॥ ७० ॥

‘उदकीं’ जें माझें पूजन् । तें पांचवें पूजस्थान् ।

‘हृदयीं’ जें माझें आवाहन् । तें पूजास्थान् सहावें ॥ ७१ ॥

शालिग्राम् केवळ् अचेतन् । ‘ब्राह्मण्’ मझें स्वरूप् सचेतन् ।

तें अखंडत्वें ब्रह्मपूर्ण् । पूजासन्मान् षोडशोपचारें ॥ ७२ ॥

ब्राह्मणीं ज्याचा ब्रह्मभावो । तो परम् भाग्याचा स्वयमेवो ।

ब्रह्मादिकां पूज्य् पहा हो । मी देवाधिदेवो स्वयें वंदीं ॥ ७३ ॥

सकळ् पूज्यांमाजीं जाण् । मुख्यत्वें पूज्य् ब्राह्मण् ।

तें सातवें पूजस्थान् । उद्धवा जाण् अतिश्रेष्ठ् ॥ ७४ ॥

सकळ् पूज्यां पूज्यत्वें पूजा । जो वरिष्ठां वरिष्ठ् वोजा ।

जो विनटता आत्मा मझा । वंद्य् ‘गुरुराजा’ सर्वांसी ॥ ७५ ॥

ज्याचे सद्भावें धरितां चरण् । मी सुखावें ब्रह्म् पूर्ण् ।

ज्याचें मद्रूपें करितां स्तवन् । मी परमात्मा जाण् उल्हासें ॥ ७६ ॥

सद्गुरूचें नामस्मरण् । निर्दळी बवभय् दारुण् ।

निवरोनी जन्ममरण् । निववी संपूर्ण् निजबोधें ॥ ७७ ॥

तो मी परमात्मा नारायण् । गुरुरूपें प्रकटोनि जाण् ।

परब्रह्माचें पूर्णपण् । शिष्यद्वारा संपूर्ण् प्रकाशक् ॥ ७८ ॥

ब्रह्माचें परब्रह्मपणा । सद्गुरूचेनि सत्य् जण् ।

एव्हडें अगाध् महिमान् । अतिगहन् गुरूचें ॥ ७९॥

एवं ‘सद्गुरु’ ज्ञानघन् । जो हरिहरां वद्य् पूर्ण् ।

तो माझें सद्रूप् अधिष्ठान् । हें पूजस्थान् आठवें ॥ ८० ॥

हें आठवें पूजास्थान । अखंड आठवे आठवण ।

तेणें आठवें साङ्ग संपूर्ण । उद्धवा जाण्‌ अमी पूजिलों ॥ ८१ ॥

एवं ही आठही पूजास्थानें । तुज सांगितलीं सुलक्षणें ।

तेथलीं पूजेचीं लक्षणें । तेही भिन्नपणें सांगेन ॥ ८२ ॥

सकळ अधिष्ठानां गोडपण । जें पूजनीं होय संपूर्ण ।

तें पूजेचें मुख्य लक्षण । निजवर्म खूण ते ऐक ॥ ८३ ॥

सांडूनि लोकरंजनव्यापार । त्यजूनि दांभिक उपचार ।

दवडूनि शठत्वाचा व्यवहार । भजनतत्पर सद्भावें ॥ ८४ ॥

हीं अष्टौ महापूजास्थानें । येथ ‘अमायिक’ जें जें भजन ।

तें तें अतिगोड पूजन । उद्धवा जाण निश्चित ॥ ८५ ॥

एथ निष्कपट जे जे सेवा । ते ते अतिवल्लभ देवाधिदेवा ।

आतां पूजाविधि आघवा । ऐक बरवा सांगेन ॥ ८६ ॥

 

पूर्वं स्न्नानं प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽङ्गशुद्धये ।

उभयैरपि च स्न्नानं मन्त्रैर्मृद्रहणादिना ॥ १० ॥

 

मळत्याग दंतधावन । यथाकाळीं करूनि जाण ।

देहसुद्धयर्थ करावें स्न्नान । मृत्तिकाग्रहण पूर्वक ॥ ८७ ॥

ऐसें झालिया मळत्यागस्न्नान । मग करावें मंत्रस्न्नान ।

वैदिक तांत्रिक विधान । दीक्षाग्रहण यथाविधि ॥ ८८ ॥

जैसा सद्गुरुसंप्रदावो । तैसा चालवावा आम्नावो ।

त्या विधीं स्न्नान करूनि पाहा हो । निर्मळ भावो धरावा ॥ ८९ ।

 

सन्धोपास्त्यादि कर्माणि वेदेनाचोदितानि मे ।

पूजां तैः कल्पयेत्सम्यक्‌ सङ्कल्पः कर्मपावनीम्‌ ॥ ११ ॥

 

वर्णाश्रमनिजविधींसीं । वेदें संध्या बोलिली जैसी ।

ते ते वर्णाश्रमीं संध्या तैसी । नित्यनैमित्येंसीं करावीं ॥ ९० ॥

वेदोक्त आचरावें स्वकर्म । निःशेष त्यागावें निषिद्ध काम्य ।

या नांव शुद्ध स्वधर्म । उत्तमोत्तम अधिकारू ॥ ९१ ॥

वेदोक्त सांडणें स्वकर्म । हाचि मुख्यत्वें अति‌अधर्म ।

हाता आलिया परब्रह्म । न त्यागितां कर्म स्वयें राहे ॥ ९२ ॥

स्वयें स्वधर्म जो सांडणें । तेंचि अधर्माचें मुख्य ठाणें ।

स्वधर्में चित्तशुद्धि साधणें । यालागीं त्यागणें अहंता ॥ ९३ ॥

तेथें स्वधर्मकर्म आचरतां । ऐसा भाव उपजे चित्ता ।

‘मी नव्हें एथ कर्मकर्ता । फळभोक्ता मी नव्हे’ ॥ ९४ ॥

देह जड मूढ अचेतन । त्यासी चेतवी जनीं जनार्दन ।

तेथ माझें मीपण कर्तेपण । सर्वथा जाण रिघेना ॥ ९५ ॥

या बुद्धीं जें कर्माचरण । तें भावार्थें भावीं ब्रह्मार्पण ।

यापरी निरभिमान । माझें उपासन साधकां ॥ ९६ ॥

माझी प्रतिमा पूजाविधान । तें प्रथम माझें पूजास्थान ।

तें प्रतिमाक्रियालक्षण । ऐक संपूर्ण उद्धवा ॥ ९७ ॥

 

शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्य च सैकती ।

मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥ १२ ॥

 

अष्टधा प्रतिमास्थिती । ज्या पूजितां सद्यःश्रेय देती ।

ऐशिया प्रतिमांची जाती । ऐक तुजप्रती सांगेन ॥ ९८ ॥

गंडक्यादि ‘शिळामूर्ती’ । कां दारु मांदार ब्रह्म ‘काष्ठमूर्ती’ ।

अथवा सुवर्णादि ‘धातुमूर्ती’ । सद्यः फळती सधकां ॥ ९९ ॥

मृत्तिकाकापडकीटणमूर्ती । या नांव ‘लेप्या’ म्हणिजेती ।

कां स्थंडिलीं लिहिल्या अतिप्रीतीं । त्या ‘लेख्या’ मूर्ती पूजकां ॥ १०० ॥

वाळुवेची जे केली मूर्ती । ती नांव ‘सिकतामूर्ति’ म्हणती ।

तेही पूज्य गा निश्चितीं । सुवर्णमूर्तीसमान ॥ १ ॥

मूर्ति ‘रत्नमयी’ सोज्ज्वळ । हिरा मरकत इंद्रनीळ ।

पद्मराग मुक्ताफळ । या मूर्ति केवळ अतिपूज्य ॥ २ ॥

मूर्तीमाजीं अतिप्राधान्य । ‘मनोमयी’ मूर्ति पावन ।

जिचें करितां उपासन । समाधान साधकां ॥ ३ ॥

तेंचि प्रतिमापूजाविधान । स्थावरजंगमलक्षण ।

तेही अर्थींचे निरूपण । विशद श्रीकृष्ण सांगत ॥ ४ ॥

 

चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ ।

उद्वासावाहने न स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने ॥ १३ ॥

 

अचेतनाचेतनप्रकार । जडातें जीववी साचार ।

‘जीव’ शब्दें चिन्मात्र । मुख्य परमेश्वर बोलिजे ॥ ५ ॥

भक्तभावार्थें साचार । त्या जीवाचें निजमंदिर ।

प्रतिमा जंगम-स्थावर । आगमशास्त्रसंमतें ॥ ६ ॥

तेथें स्थावरमूर्तिपूजन । साधकें करितां आपण ।

न लगे आवाहनविसर्जन । तेथ अधिष्ठान स्वयंभ ॥ ७ ॥

 

अस्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थण्डिले तुभवेदद्वयम्‌ ।

स्न्नपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम्‌ ॥ १४ ॥

 

जंगम प्रतिमांच्या ठायीं । आवाहनविसर्जन पाहीं ।

एकीं आहे एकीं नाहीं । ऐक तेही विभाग ॥ ८ ॥

शालग्राममूर्तीसी जाण । स्वयंभ माझें अधिष्ठान ।

तेथ आवाहनविसर्जन । सर्वथा जाण लागेना ॥ ९ ॥

शालग्रामाचा कुटका । ज्याचे पूजेसी आहे फुटका ।

तेथ परमात्मा निजसखा । सर्वदा देखा नांदत ॥ ११० ॥

इतर मूर्ती जंगमा जाण । तेथ आवाहनविसर्जन ।

साक्षेपें करावें आपण । हें विधिविधान आगमोक्त ॥ ११ ॥

स्थंडिलीं मूर्ति‌आवाहन । सर्वेंचि पूजांतीं विसर्जन ।

हें उभय भावनाविधान । स्थांडिलीं जाण आवश्यक ॥ १२ ॥

आपले हृदयींचा चिद्वन । मूर्तीमाजीं कीजे आवाहन ।

पूजांतीं करूनि विसर्जन । देव हृदयीं जाण ठेवावा ॥ १३ ॥

एथ आपणचि ब्रह्म परिपूर्ण । हेंचि व्हावया निजस्मरण ।

आवाहनविसर्जनें जाण । निजात्म‍आठवण साधका ॥ १४ ॥

हा आगमींचा निजात्मभावो । आपणचि आपला देवो ।

आपला आपण पूजक पहा हो । हा निजात्म-आठवो निजपूजे ॥ १५ ॥

‘देव हो‍ऊनि देव पूजिजे’ । हें निजात्मता गोड खाजें ।

उपासनाकांड-व्याजें । उद्धवासी दीजे श्रीकृष्णें ॥ १६ ॥

हे निजात्मता निजगोडी । प्रतिपदीं न लभतां रोकडी ।

उपासना-तडातोडी । कोण कोरडी सोशील ॥ १७ ॥

हें आगमींचें निजगुह्य जाण । प्रतिपदीं सुखसंपन्न ।

सधक स्वयें होती चिद्धन । तें हें उपासन उद्धवा ॥ १८ ॥

ऐसें ऐकतां कृष्णवचन । उद्धव स्वानंदें झाला पूर्ण ।

धांवोनि धरिले श्रीकृष्णचरण । म्हणे समूळ निरूपण मज सांग ॥ १९ ॥

तंव देव म्हणे स्थिर राहें । जें हें आगमोक्त गुह्य आहे ।

तें माझे कृपेंवीण पाहें । प्राप्त नोहे साधकां ॥ १२० ॥

आगमोक्त गुह्य गहन । असो हें माझें गुप्तधन ।

तुवां पुशिलें पूजाविधान । ऐक सावधान उद्धवा ॥ २१ ॥

लेप्या लेख्या ज्या मूर्ति जाण । त्यांसीं करावेनां स्न्नान ।

इतरां मूर्तीसी स्न्नपन । यथाविधान करावें ॥ २२ ॥

 

द्रव्यैः प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः ।

भक्तस्य च यथालब्धैर्हदि भावेन चैव हि ॥ १५ ॥

 

पूजक सकाम होय चांग । तैं पूजाद्रव्य व्हावें साङ्ग ।

पूजासाधन झालिया व्यंग । फळ निर्व्यग उपजेना ॥ २३ ॥

भक्त निष्काम वाडेंकोडें । तैं पूजाद्रव्याचें सांकडें ।

सर्वथा कांहीं न पडे । भक्तभाव आवडे भगवंता ॥ २४ ॥

तेथ अनायासें जें प्राप्त । तेणें भगवंत होय तृप्त ।

तोचि पूजायाग यथोक्त । जाण निश्चित उद्धवा ॥ २५ ॥

निष्कामवृत्तीं फल मूल । दूर्वांकुर कां निर्मळ जळ ।

इतकेन पूजायाग सकळ । होय अविकळ मद्भावें ॥ २६ ॥

जेथ माझा सद्भाव दृढ । तेथ उपचारांचा कोण पाड ।

भक्तांचा भावाचि मज गोड । तेणें सुख सुरवाड मद्भक्तां ॥ २७ ॥

बाह्य उपचार जे कांहीं । ते प्रतिमामूर्तिपूजेसी पाहीं ।

मानसपूजेचे तंव ठायीं । वाणी नाहीं उपचारां ॥ २८ ॥

तेथ मनचि होय माझी मूर्ती । मनोमय उपचारसंपत्ती ।

निर्लोभें जें मज अर्पिती । तेणें मी श्रीपती संतुष्ट ॥ २९ ॥

प्रतिमादि अष्टौ पूजास्थान । यथोक्त पूजेचें विधान ।

तुज मी साङ्ग सांगेन । ऐक सावधान उद्धवा ॥ १३० ॥

 

स्न्नानालङ्करणं प्रेष्ठमर्चायामेव तूद्धव ।

स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो वह्नावाज्यप्लुप्तं हविः ॥ १६ ॥

सूर्ये चाभ्यर्हण प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः ।

 

प्रतिमामूर्ति पूजास्थान । ते मूर्तीस जें महास्न्नपन ।

या नांव बोलिजे ‘स्न्नान’ । साङ्ग भूषण मुकुटादी ॥ ३१ ॥

जे लोकीं उत्तम प्रकार । कां आपणासी जे प्रियकर ।

जे जे अनर्घ्य अळंकार । तेणें श्रद्धा मी श्रीधर पूजावा ॥ ३२ ॥

स्न्नान भोजन अलंकार । साङ्ग पूजा सपरिकर ।

हा प्रतिमापूजाप्रकार । ऐक विचार स्थंडिलाचा ॥ ३३ ॥

स्थडिलीं जे पूजास्थान । तेथ तत्त्वांचें धरोनि ध्यान ।

करावें तत्त्वविन्यासलेखन । पूजाविधान या हेतू ॥ ३४ ॥

आत्मतत्त्वादि तत्त्वविवंच । स्थंडिली विवंचूनि साच ।

हृदय शिर शिखा कवच । नेत्र अस्त्र दिशंअ निजपूजा ॥ ३५ ॥

अग्नीचे ठायीं जें पूजन । तेथ माझें करूनि ध्यान ।

आज्यप्लुत हविहवन । हें पूजाविधान अग्नीचें ॥ ३६ ॥

अग्नि देवांचें वदन । येणें विश्वासें संपूर्ण ।

हविर्द्रव्य करितां हवन । ‘अग्निपूजन’ या हेतू ॥ ३७ ॥

सूर्याच्या ठायीं प्रकाशमान । मंडळात्मा सूर्यनारायण ।

तेथ सौरमंत्रें उपस्थान । पूजाविधान या हेतू ॥ ३८ ॥

विचारितां श्रुतीचा अर्थ । ‘आपोनारायण’ साक्षात्‌ ।

येथ पूजाविधान यथोक्त । जळीं जळयुक्त तर्पण ॥ ३९ ॥

‘हृदयीं’ जें माझें पूजास्थान । तेथें मनें मनाचें अर्चन ।

मनोमय मूर्ति संपूर्ण । पूजाविधान मानसिक ॥ १४० ॥

माझें मुख्यत्वें अधिष्ठान । ब्रह्ममूर्ति जे ‘ब्राह्मण’ ।

तेथील जें पूजाविधान । आज्ञापालन दासत्वें ॥ ४१ ॥

बह्मासी ज्यचेनि ब्रह्मपण । तो सद्गुरु’ माझें पूजास्थान ।

सर्वार्थीं श्रेष्ठ पावन । तेथील पूजन तें ऐसें ॥ ४२ ॥

जीवें सर्वस्वेंसीं आपण । त्यासी रिघावें अनन्य शरण ।

त्याच्या वचनासी प्राण । निश्चयें जाण विकावा ॥ ४३ ॥

गुरूची नीचसेवा सेवन । आवडीं करणें आपण ।

हेंचि तेथील पूजाविधान । येणें सुखसंपन्न साधक ॥ ४४ ॥

सद्गुरुसेवा करितां पाहीं । ब्रह्मसायुज्य लागे पायीं ।

गुरुसेवेपरतें कांहीं । श्रेष्ठ नाहीं साधन ॥ ४५ ॥

सद्गुरुस्वरूप तें जाण । अखंडत्वें ब्रह्म पूर्ण ।

तेथें आवाहन विसर्जन । सर्वथा आपण न करावें ॥ ४६ ॥

निष्कपटभावें संपूर्ण । सद्गुरूसी जो अनन्य शरण ।

त्याचे मीही वंदीं चरण । येथवरी जाण तो धन्य ॥ ४७ ॥

निर्लोभभावें सहज । पूजितां तोषे अधोक्षज ।

त्या भावाचें निजगुज । स्वयें यदुराज सांगत ॥ ४८ ॥

 

श्रद्धयोपाहतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि ॥ १७ ॥

भोर्यप्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते ।

गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽअन्नाद्यं च किं पुनः ॥ १८ ॥

 

माझ्या ठायीं अतिप्रीतीं । श्रद्धायुक्त अनन्य भक्तीं ।

भक्त ‘भावें’ जळ अर्पिती । तेणें मी श्रीपति सुखावें ॥ ४९ ॥

तो जळबिंदु यथासुखें । म्यां मुखीं झेलिजे आदिपुरुखें ।

तंव भक्तभावाचेनि हरिखें । मी सुखरूप सुखें सुखावें देख ॥ १५० ॥

माझें त्रैलोक्यासी सुख । ऐसा मीही सुखरूप देख ।

त्या मज होय परम संतोख । भाविकांचें उदक सेवितां ॥ ५१ ॥

त्या जळबिंदूचिया साठीं । रमा नावडे गोमटी ।

ब्रह्मा जन्मला माझे पोटीं । तोही शेवटी नावडे ॥ ५२ ॥

भाविकांचेनि उदकलेखें । मज वैकुंठही झालें फिकें ।

शेषशयनींचीं निद्रासुखें । त्यांचींही तुकें उतरलीं ॥ ५३ ॥

भाविकांच्या उदकापुढें मज आणिक कांहीं नावडे ।

तेथही गंधादि पूजा जोडे । नैवेद्य चोखडे रसयुक्त ॥ ५४ ॥

ते पूजेचिये सुखप्राप्ती । उपमा नाहीं त्रिजगतीं ।

ऐसा भाविकांचिये भक्तीं । मी श्रीपती सुखावें ॥ ५५ ॥

भावें करितां भगवद्भक्ती । ‘मी कृतकृत्य झालों निश्चितीं ।

ऐशिया निश्चियें जो भावार्थी । त्याचेचि जळें संतृप्ति मज होय ॥ ५६ ॥

येर जो अभक्त दंभस्थितीं । जीवीं द्रव्याशा बाह्य विरक्ती ।

लौकिकप्रतिष्ठेपुरती । माझी भक्ति जो मिरवी ॥ ५७ ॥

ऐशिया अभक्ताचिया स्थितीं । छत्र चामर गजसंपत्ती ।

मज अर्पितांही अभक्तीं । सुखलेश चित्तीं उपजेना ॥ ५८ ॥

क्षीरसागर निवडी राजहंस । तेथ निसूं दीधला कापुस ।

तेवीं अभक्तभजनीं संतोष । मी हृषीकेश पावोना ॥ ५९ ॥

कागाची गायनकळा । जेवीं तोषेना किन्नरशाळा ।

तेवीं अभक्ताची भजनलीला । माझी चित्कळा तोषेना ॥ १६० ॥

जेवीं रजस्वलेचें पक्कन्न । उत्तम परी तें अतिहीन ।

तेवीं अभक्तांचें भजन । कदा जनार्दन स्पर्शेना ॥ ६१ ॥

ज्या भजना नातळे नारायण । ऐसें जें अभक्तांचें भजन ।

तेणें भजनें जनार्दन । अणुमात्र जाण तोषेना ॥ ६२ ॥

एवं भक्ताभक्तभजनमार्ग । दावूनि अधिकाराचे भाग ।

आतां समूळ पूजामार्ग । साङ्ग श्रीकृष्ण सांगत ॥ ६३ ॥

 

शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग्दर्भैः कल्पितासनः ।

आसीनः प्रागुदग्वार्चेदर्चायामथ संमुखः ॥ १९ ॥

 

करूनि मलस्न्नान आपण । वैदिक तांत्रिक मंत्रस्न्नान ।

सारूनि नित्यविधान । ‘शुचित्वपण’ या नांव ॥ ६४ ॥

मग देवपूजासंभार । शोधूनि करावे पवित्र ।

यथास्थानीं पूजाप्रकार । गंधादि उपचार ठेवावे ॥ ६५ ॥

श्वेतकंबल चैलाजिन । पूर्वदर्भाग्नीं आसन ।

पूर्वामुख वैसावें आपण । अथवा जाण उदड्‌मुख ॥ ६६ ॥

स्थावरमूर्ती पूजितां देख । आसन करावें मूर्तिसंमुख ।

हा आसनविधि निर्दोख । पूजान्यासादिक हरि सांगे ॥ ६७ ॥

 

कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्ची पाणिना मृजेत्‌ ।

कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदपसाधयेत्‌ ॥ २० ॥

 

विधियुक्त घालूनि आसन । गुरूसी करावें नमन ।

परमगुरु-परमेष्ठीसी जाण । करावें अभिवंदन अतिप्रीतीं ॥ ६८॥

जो मंत्र प्राप्त आपणांस । त्या मंत्राचे देहीं करावे न्यास ।

मंत्रमूर्ति आणोनि ध्यानास । पूजा ‘मानस’ करावी ॥ ६९ ॥

जे मूर्ति आली ध्यानासी । तेचि आणावया प्रतिमेसी ।

हातीं धरोनिया अर्चेसी । करावें न्यासासी प्रतिमा‌अंगीं ॥ १७० ॥

कलश आणि प्रोक्षणी जाण । साधावीं यथाविधान ।

जळें करोनिया पूर्ण । दूर्वादि चंदन द्रव्ययुक्त ॥ ७१ ॥

 

तदद्भिर्देवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च ।

प्रोक्ष्य प्रात्राणि त्रीण्यद्भिस्तैस्तैर्द्रव्यैश्च साधयेत्‌ ॥ २१ ॥

 

तें प्रौक्षणपात्रींचें जळ । नखोदकें न करूनी निर्मळ ।

तेणें पूजसंभार सकळ । कुशाग्रें केवळ प्रोक्षावा ॥ ७२ ॥

तेणेंचि पोक्षावें देवसदन । आपणासी करावें पोक्षण ।

प्रोक्षोनि देवपूजास्थान । पूजाविधान मांडावें ॥ ७३ ॥

पाद्य-अर्घ्य-आचमनीयें । तदर्थ मांडावीं पात्रत्रयें ।

जळें पूर्ण करूनि पाहें । भिन्न द्रव्य आहे पात्रत्रयासी ॥ ७४ ॥

श्यामक-दूर्वा-अब्ज-विष्णुक्रांता । ‘पाद्यपात्रीं’ हे द्रव्यशुद्धता ।

गंध पुष्प फल अक्षता । एवं कुशाग्रता ‘अर्घ्यपात्रीं’ ॥ ७५ ॥

एळा वाळा जातीफळ । लवंग कर्पूर कंकोळ ।

‘आचमनपात्रीं’ हा देव्यमेळ । शुद्ध जळ समयुक्त ॥ ७६ ॥

 

पाद्यार्घ्याचमनीचार्थं त्रीणि पात्राणि दैशिकः ।

हृदा शीष्णार्थ शिखाया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ २२ ॥

 

गुरुमंत्रदीक्षा जैसी ज्यासी । तोचि निजमार्ग शिष्यासी ।

तेणें पाद्यादि तिहीं पात्रांसी । संप्रदायेंसी मांडावे ॥ ७७ ॥

पाद्य द्यावें हृदयमंत्रें । अर्घ्य अर्पावें शिरोमंत्रे ।

आचमन द्यावें शिखामंत्रें । गुरुसंस्कारें आगमोक्त ॥ ७८ ॥

तेंचि तिनी पात्रें जाण । गायत्रीमंत्रें आपण ।

अभिमंत्रोनियां पूर्ण । देवार्पण करावीं ॥ ७९ ॥

गुरुसंप्रदाय नेटक । यालागीं त्यातें ‘देशिक’ ।

स्वयें बोलिला यदुनायक । दीक्षाविवेक निजद्रष्टा ॥ १८०॥

आगमशास्त्रींचा निजमार्ग । भूतशुद्धि प्राणप्रतिष्ठायोग ।

तेणेंचि अन्वयें श्रीरंग । श्लोकार्थें साङ्ग सांगत ॥ ८१ ।

 

पिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम ।

अणवीं जीवकलां ध्यायेन्नादांते सिद्धभाविताम्‌ ॥ २३ ॥

 

वायुबीजें आवाहूनी । पिंगला प्राण पूरूनि ।

तोचि कुंभकें स्तंभूनि । मात्राधारणीं धरावा ॥ ८२ ॥

वायु जो धारणा धरावा । तो जंव फुटेना अव्हासव्हा ।

तंवचि वरी निरोधावा । मग रेचावा शनैः शनैः ॥ ८३ ॥

ऐसें करितां प्राणधारण । स्वयें कल्पावें शरीरशोषण ।

शरीर शोषलें मानूनि जाण । देहदहन मांडावें ॥ ८४ ॥

आदारस्थित जो अग्नी । तो अग्निबीजें चेतवूनी ।

तोचि देह लावूनि दहनीं । भस्म मानूनी निजदेह ॥ ८५ ॥

देह दहनें अतिसंतप्त । तेथ चंद्रबीजें चंद्रामृत ।

आणोनि निववाये समस्त । नवा देह तेथ कल्पावा ॥ ८६ ॥

देह कल्पावा जो एथ । पूर्व पाटव्य इंद्रिययुक्त ।

त्याच्या हृदयपद्मा‌आंत । अण्वी जीवकळा तेथ पहावी माझी ॥ ८७ ॥

माझी जीवकळा परम । सूक्ष्महूनि अति सूक्ष्म ।

यालागीं ‘अणवी’ तिचें नाम । विश्रामधाम जगाचें ॥ ८८ ॥

अकार उकार मकारस्थिती । यांतें प्रकाशे अण्वी जीवज्योती ।

ते तंव शब्दाहूनि परती । योगीं नादांतीं लक्षिजे ॥ ८९ ॥

ते देहीं सबाह्य परिपूर्ण । असोनि सूक्ष्मत्वें अलक्ष्य जाण ।

तीतें हृत्पद्मीं योगिजन । लक्षिती आसनप्राणायामें ॥ १९० ॥

ते अण्वी जीवकाळा अव्यक्त । तीतेंकरोनियां व्यक्त ।

योगी निजभावनायुक्त । हृदयीं चिंतित महामूर्ती । ९१ ॥

‘नार’ जीवसमूह जाण । त्यांचे जें आयतनस्थान ।

ते महामूर्ति श्रीनारायण । हृदयीं सज्जन चिंतिती ॥ ९२ ॥

 

तयाऽऽत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते संपूज्य तन्मयः ।

आबाह्यर्चदिषु स्थाप्य न्यस्ताङ्गं मां प्रपूजयेत्‌ ॥ २४ ॥

 

जेवीं गृह प्रकशी दीपस्थिती । तेवीं देह प्रकाशी जीवज्योती ।

ते सांगोपांग माझी मूर्ती । हृदयीं चिंतिती साकार ॥ ९३ ॥

जेवीं तूप तूपपणें थिजलें । तेंचि अवर्ण वर्णव्यक्ती आलें ।

तेवीं चैतन्य माझें मुसावलें । लीलाविग्रहें झालें साकार ॥ ९४ ॥

ऐशी ते माझी सगुण मूर्ती । चिन्मात्रतेजें हृदयदीप्ती ।

तिनें व्यापूनि देहाची स्थिती । चित्तीं निजभक्ती उपजवी ॥ ९५ ॥

देह जड मूढ अचेतन । तेथ मूर्ति प्रकटोनि चिद्धन ।

अचेतना करोनि सचेतन । करवी निजभजन उल्हासें ॥ ९६ ॥

जेवीं हरणुलीचें सोंग जाण । हरिणीरूपें नाचे आपण ।

तेवीं भक्तभावें नारायण । भजनपूजन स्वयें कर्ता ॥ ९७ ॥

यापरी अभेदभजन । मूर्ति पूजितां चिद्धन ।

पूज्य पूजक हे आठवण । सहजें जाण मावळे ॥ ९८ ॥

मावळल्या हा भजनभेद । उल्हासे भक्तीचा अभेदबोध ।

हा गुरुमार्ग अतिशुद्ध । प्रिय प्रसिद्ध मजलागीं ॥ ९९ ॥

जेथ माझी अभेदभक्ती । तेथ मी सर्वस्वें श्रीपती ।

आतुडलों भक्तांच्या हातें । स्वानंदप्रीती उल्हासें ॥ २०० ॥

जेवीं कां अफाट मेघजळा । धरण बांधोनि घालिजे तळां ।

तेवीं मज अनंताचा एकवळा । अभेदभजनाला आतुडे ॥ १ ॥

अडवीं वर्षलें सैरा जळ । तेणें नुपजेचि उत्तम फळ ।

तेंचि तळां भरलिया प्रबळ । तेणें पिकती केवळ राजागरें ॥ २ ॥

तैसें माझें स्वरूप वाडेंकोडें । अभेदक्तांमाजीं आतुडे ।

तैं बर्ह्मानंदें गोंधळ पडे । शीग चढे भक्तीची ॥ ३ ॥

अभेदभक्तांच्या द्वारपाशीं । तीर्थें येती पवित्र व्हावयासी ।

सुरनर लागते पायांसी । मी हृषीकेषी त्यांमाजीं ॥ ४ ॥

अभेदभक्तांपाशीं देख । सकळ तीर्थें होती निर्दोख ।

बक्तीचें माहेर तें आवश्यक । मजही सुख त्यांचेनी ॥ ५ ॥

अभेद जे क्रियास्थिती । या नांव माझी उत्तम भक्ती ।

ऐसा अति‌उल्हासें श्रीपती । उद्धवाप्रती बोलत ॥ ६ ॥

अभेदभक्ती वाडेंकोडें । श्रीकृष्ण सांगे उद्धवापुढें ।

कथा राहिली येरिकडे । तेंही धडफुडें स्मरेना ॥ ७ ॥

देह विसरला निरूपण । तंव उद्धवासी बाणली खूण ।

तोही विसरला उद्धवपण । कृष्णा कृष्णपण नाठवे ॥ ८ ॥

अभेदभजनाचा हरिख । देव भक्त झाले एक ।

दोघां पडोनि ठेलें ठक । परम सुख पावले ॥ ९ ॥

उद्धव निजबोधें परिपूर्ण । तरी पूजाविधानप्रश्न ।

एथ करावया काय कारण । ऐशी आशंका मन कल्पील ॥ २१० ॥

तरी उद्धवाच्या चित्तीं । उगा राहतांचि श्रीपती ।

जा‌ईल निजधामाप्रती । यालागीं प्रश्नोक्ती तो पुसे ॥ २११ ॥

उपासनाकांड गुह्यज्ञान । आगमोक्तपूजाविधान ।

उद्धवमिषें श्रीकृष्ण । वेदार्थ आपण स्वयें बोले ॥ १२ ॥

सकळ वेदार्थ शास्त्रविधी । ग्रंथीं श्रीकृष्ण प्रतिपादी ।

जैसी श्रद्धा तैसी सिद्धी । व्हावया त्रिशुद्धी साधकां ॥ १३ ॥

असो हे ग्रंथव्युत्पत्ती । ऐकता अद्वैतभक्ती ।

उद्धव निवाला निजचित्तीं । तेणें श्रीपति सुखवला ॥ १४ ॥

संतोषें म्हणे श्रीकृष्ण । उद्धवा हो‌ईं सावधान ।

पूढील पूजाविधान । तुज मी सांगेन यथोक्त ॥ १५ ॥

पूज्य पूजक एकात्मता ध्यान । करोनियां दृढ धारण ।

तेंचि बाह्य पूजेलगीं जाण । करावें आवाहन प्रतिमेमाजीं ॥ १६ ॥

प्रतिमेसंमुख आपण । आवाहनमुद्रा दाखवून ।

माझी चिक्तळा संपूर्ण । प्रतिमेसी जाण भावावी ॥ १७ ॥

तेव्हां मूर्तीचें जडपण । निःशेष न देखावें आपण ।

मूर्ति भावावी चैतन्यघन । मुख्य ‘आवाहन’ या नांव ॥ १८ ॥

गुरुमुखें मंत्र निर्दोष । तेणें मंत्रें मूर्तींसी न्यस ।

करावे सर्वांगीं सावकाश । शास्त्रविन्यास आगमोक्त ॥ १९ ॥

एवं आवाहन संस्थापन । सन्निधि सन्निरोधन ।

संमुखीकरण स्वायतन । या मुद्रा आपण दावाव्या ॥ २२० ॥

अवगुंठन संकलीकरण । या अष्टौ मुद्रा दावूनि जाण ।

मग हो‍ऊनि सावधान । पूजाविधान मांडावें ॥ २१ ॥

 

पाद्योपस्पर्शार्हणादीनुपचारान्प्रकल्पयेत्‌ ।

धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम ॥ २५ ॥

पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम्‌ ।

उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां महां तूभयसिद्धये ॥ २६ ॥

 

स्न्नानमंडप कल्पूनि जाण । तेथ आणावा देव चिद्धन ।

पाद्य अर्घ्य आचमन । मधुपर्क-विधान करावें ॥ २२ ॥

अभ्यंग अंगमर्दन । पुरुषसूक्तें थथोक्त स्न्नान ।

पीतंबरपरिधान । स्न्नानमंडपीं जाण देवासी ॥ २३ ॥

इतार यथोक्त पूजन । करावें सिंहासनीं संपूर्ण ।

तें आसन पीठावरण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥ २४ ॥

सिंहासनीं आवरणक्रम । आधारप्रकृति-कूर्म क्षेम ।

क्षीराब्धि श्वेतद्वीप कल्पद्रुप । मनोरम भावावा ॥ २५ ॥

त्या तळीं रत्नमंडप नेटक । त्यामाजीं विचित्र पर्यंक ।

त्या मंचकाचा विवेक । यदुनायक सांगत ॥ २६ ॥

धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य । हेचि माचवे अतिवर्य ।

अधर्म अज्ञान अनैश्वर्य । अवैराग्येंसीं पाय गातें चारी ॥ २७ ॥

ईश्वरतत्त्व निजसूत । गुणागुणीं वळोनि तेथ ।

मंचक विणिला अचुंबित । योगयुक्त महामुद्रा ॥ २८ ॥

त्या मंचकावरी शेषपुटी । शोभे अतिशयेंसीं गोमटी ।

सहस्त्रफणीं मणितेज उठी । छत्राकार पृष्टीं झळकत ॥ २९ ॥

शेषपुटीमाजीं निर्मळ । विकासलें रातोत्पळ ।

सकर्णिक अष्टदळ । शोभे कमळ मनोहर ॥ २३० ॥

सत्‌शक्ति कमळकंदमूळ । ज्ञाननाळ त्याचें सरळ ।

प्रकृति अष्टधा जे सबळ । तेंचि अष्टदळ कमळाचें ॥ ३१ ॥

ऐसें कमळ अतिसुंदर । षड्‌विकार तेचि केसर ।

वैराग्यकर्णिका सधर । मघमघी थोर सुवासें ॥ ३२ ॥

पूर्वादि कमळदळीं जाणा । देवता न्यासाव्या त्या त्या स्थाना ।

विमळा उत्कर्षणी आणि ज्ञाना । क्रियाशक्ती जाणा चौथी पैं ॥ ३३ ॥

योगा प्रह्वी सत्या ईशाना । कर्णिका योजिजे मध्यस्थाना ।

कल्पूनि अनुपम रचना । अनुग्रहा जाणा स्थापावी ॥ ३४ ॥

आत्मा अंतरात्मा परमात्मा । हा संमुखभाग देवोत्तमा ।

सत्त्व रज आणि मोह तमा । पुरुषोत्तम पृष्ठिभाग ॥ ३५ ॥

ऐशापरी पीठन्यास । आगमोक्त सावकाश ।

करूनियां हृषीकेश । सिंहासनास आणावा ॥ ३६ ॥

छत्र आणि युग्म चामर । नाना वाद्यें जयजयकार ।

दावूनि पीठ मुद्रा सधर । आसनीं श्रीधर बैसवावा ॥ ३७ ॥

मज सर्वगतासी आवाहन । मज अधिष्ठानासी आसन ।

मज निर्विकारासी जाण । दाविती आपण विकारमुद्रा ॥ ३८ ॥

मज चिद्रूपालागीं लोचन । निःशब्दा कल्पिती श्रवण ।

मज विश्वमुखासी वदन । निमासुरें जाण भाविती ॥ ३९ ॥

मी विश्वांघ्री दों पायीं चालत । मज विश्वबाहूसी चारी हात ।

मज सर्वगतातें एथ । स्थान भावित एकदेशी ॥ २४० ॥

मज निरुपचारासी उपचार । मज विदेहासी अळंकार ।

मज सर्वसमाना अरिमित्र । भावना विचित्र भाविती ॥ ४१ ॥

मज अकर्त्या कर्मबंधन । अजासी जन्मनिधन ।

नित्यतृप्तासी भोजन । निर्गुणा सगुण भाविती ॥ ४२ ॥

या अवघियांचा अभिप्रावो । उपासनाकांडनिर्वाहो ।

जैस जैसा भजनभावो । तैसा मी देवो तयांसी ॥ ४३ ॥

मी अवाप्त सकळकाम । परी भक्तप्रेमालागीं सकाम ।

जैसा भक्तांचा मनोधर्म । तैसा पुरुषोत्तम मी तयां ॥ ४४ ॥

भक्त जैसा भावी मातें । मी तैसाचि होयें त्यातें ।

तो जें जें अर्पी भावार्थे । तें अर्पे मातें सहजचि ॥ ४५ ॥

मी सर्वत्र भरलों असें । तेथ जो जेथ मज उद्देशें ।

भक्त भावार्थें अर्पुं बैसे । तें अर्पे अनायासें सहजें मज ॥ ४६ ॥

मी सर्वत्र देवाधिदेव । तैसा प्राणीयांचा नव्हे भाव ।

यालागीं भक्तांचा जेथ सद्भाव । तेथ मी देव सहजेंचि ॥ ४७ ॥

यालागें वडेंकोडें । भक्तभावार्थ मज आवडे ।

भक्तभावाहूनि पुढें । वैकुंठ नावडे क्षीराब्धीही ॥ ४८ ॥

भक्तभावार्थाचीं भूषणें । अंगीं बाणावया श्रीकृष्णें ।

म्यां निर्गुणेंही सगुण होणें । भावार्थगुणें भक्तांच्या ॥ ४९ ॥

यालागीं मी अजन्मा जन्में । अकर्माही करीं कर्में ।

अनमा मी धरीं नामें । भक्त मनोधर्में तरावया ॥ २५० ॥

निर्गुणीं लागल्या मन । मनचि होय चैतन्यघन ।

सगुणीं ठसावल्या मन । साधक श्रीकृष्ण स्वयें होती ॥ ५१ ॥

निर्गुणाचा बोध अटक । यालागीं उपासनविवेक ।

सगुणमूर्ति भावूनि देख । तरले साधक अनायासें ॥ ५२ ॥

हे आगमोक्त उपासनविधी । येणें भोगमोक्ष उभयसिद्धी ।

साधक पावती त्रिशुद्धी । मी कृपानिधि संतुष्टें ॥ ५३ ॥

तेंचि उपासनाविधिविधान । मागां सांगतां पूजन ।

देव सिंहासनीं बैसल्या पूर्ण । पुढें आवरणपूजा ऐक ॥ ५४ ॥

 

सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुर्हलान्‌ ।

मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्‌ ॥ २७ ॥

 

अण्वी जीवकळेसी ‘देहावरण’ । सिंहासनीं ‘शक्त्यावरण’ ।

सुदर्शनादि आयुधावरण’ । आपुलीं आपण हरि सांगे ॥ ५५ ॥

सतेज धार सुदर्शन । शंख शोभे पांचजन्य ।

नंदक तो खड्‌ग जाण । गदा गहन कौमोदकी ॥ ५६ ॥

शार्ङ्ग-धनुष अतिसबळ । सुवर्णपुंखें बाण सरळ ।

हल आणि मुसळ । आयुधें प्रबळ पूजावीं ॥ ५७ ॥

या आठवी भुजा सायुधा सरळा । कंठी कौस्तुभ वनमाळा ।

कांसे कशिला पिंवळा । घनसांवळा शोभत ॥ ५८ ॥

ब्रह्मण्यदेव रमानाथ । ब्राह्मणाचा चरणघात ।

हृदयीं अलंकार मिरवत । शोभा अद्भुत तेणें शोभे ॥ ५९ ॥

चिद्रत्नांच्या अळंकारीं । गुण काढोनियां बाहेरी ।

वोविली वैजयंती कुसरी । ते हृदयावरी रुळत ॥ २६० ॥

यापरी साळंकार सायुध । शंखचक्रपद्मेसीं अगाध ।

ऐसा शोभला स्वयंबोध । नारदादि संनिध तिष्ठती सदा ॥ ६१ ॥

यापरी साळंकार सायुध । पूज्य पूजोनियां गोविंद ।

मग पूजावे पार्षद । ऐक विशद सांगेन ॥ ६२ ॥

 

नन्दं सुनन्दं गरुडं चण्डमेव च ।

महाबलं बलं चैव कुमुदं कुमुदेक्षणम्‌ ॥ २८ ॥

 

नंद सुनंद देवापाशीं । गरुड सदा तिष्ठे दृष्टीसी ।

चंड प्रचंड दोनी बाहींसीं । अहर्निशीं तिष्ठती ॥ ६३ ॥

बळ आणि महाबळ । सुमुख संज्ञें अवधानशीळ ।

कुमुद कुमुदाक्ष केवळ । पाठीसी प्रबळ बळें उभे ॥ ६४ ॥

गरुड दृष्टीं तिष्ठे आपण । येर नंदादि जे अष्टौ जन ।

ते अष्टौ दिशांप्रति जाण । पार्षदावरण हरिनिकटीं ॥ ६५ ॥

 

दुर्गां विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ ।

स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्‌ पूजयेत्प्रोक्षणादिभिः ॥ २९ ॥

 

दुर्गा विनायक जाण । व्यास आणि विष्वक्सेन ।

चहूं कोनीं चारी स्थापून । करावें पूजन देवाभिमुख ॥ ६६ ॥

मूळमूर्तीसी अभिन्नाकारु । गुरु आणि परमगुरु ।

परमेष्ठिगुरूसी एकाकारु । पूजाप्रकारु करावा ॥ ६७ ॥

इंद्रादि अष्टौ लोकपाळ । आह्वानूनियां सकळ ।

स्थापूनि अष्टौ दिशा केवळ । तेही तत्काळ पूजावे ॥ ६८ ॥

गुरु-दुर्गादिक लोकपाळ । पूजावे सांगोपांग सकळ ।

प्रोक्षणपाद्यादि अविकळ । पूजा निश्चळ करावी ॥ ६९ ॥

तेचि पूजेचे पूजोपचार । कोण कोण पैं प्रकार ।

साही श्लोकीं शार्ङ्गधर । संक्षोपाकार सांगत ॥ २७० ॥

 

दन्दनोशीरकर्पूरकुड्‌कुमागुरुवासितैः ।

सलिलैः स्नापयेन्मन्त्रैर्नित्यदा विभवे सति ॥ ३० ॥

स्वर्णधर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया ।

पौरुषेणापि सूक्तेन सामभीरजनादिभिः ॥ ३१ ॥

 

एळा वाळा कर्पूर । चंदन कुंकुम केशर ।

त्यांमाजीं मेळवूनि अगर । धूपिलें नीर स्न्नपनासी ॥ ७१ ॥

सुवासित सपरिकर । गंगाजळ अतिपवित्र ।

शंखमुद्रापुरस्कार । शंखीं तें नीर भरावें ॥ ७२ ॥

ऐसें जळ घे‌ऊनि शुद्ध । आपस्तंबशाखेचें प्रसिद्ध ।

‘सुवर्णधर्मनुवाक’ पद । तेणें अभिषेक विशद मज करावा ॥ ७३ ॥

अथवा केवळ ‘पुरुषसूक्त’ । ‘रुद्राभिषेक’ ‘विष्णुसूक्त’ ।

इंहीं मंत्रीं मंत्रोक्त । देवासीं यथोक्त स्न्नान द्यावें ॥ ७४ ॥

कां सामवेदींचें गायन । त्यामाजीं सामनीराजन ।

तेणेंहीकरूनियां जाण । देवासी स्न्नान करावें ॥ ७५ ॥

असल्या वैभवसंपन्न । नित्य द्यावें हें महास्न्नान ।

नातरी पर्वविशेषें जाण । करावें आपण जयंत्यादिकीं ॥ ७६ ॥

आगमोक्त सुलक्षण । ‘महापुरुषविद्या’ पूर्ण ।

तेणेंही करूनि आपण । देवासी स्न्नान करावें ॥ ७७ ॥

देवासी पूर्ण झालिया स्न्नान । करावें मंगळनीरांजन ।

मग वस्त्रें अलंकार भूषण । देवासी आपण अर्पावीं ॥ ७८ ॥

 

वस्त्रोपवीताभरणपत्रस्वग्गन्धलेपनैः ।

अलङ्कुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌ ॥ ३२ ॥

 

देवो स्वरूपें घनसांवळ । कांसे कसावा सोनसळा ।

हेमसूत्र अर्पूनि गळां । रत्नमेखळा बाणावी ॥ ७९ ॥

वंकी‌अंदुवांचा गजर । चरणीं नूपुरांचा झणत्कार ।

मुकुटकुंडें मनोहर । हृदयीं गंभीर महापदक ॥ २८० ॥

जडित मोतिलग पत्रवेली । अतिशोभित दिसे निढळीं ।

तिलक पिंवळा तयातळी । कंठी झळाळी कौस्तुभ ॥ ८१ ॥

बाहीं बाहुवटे वीरकंकणें । करमुद्रिका रत्नखेवणें ।

पीतांबर झळके कोणें मानें । रविबिंब तेणें लाजविलें ॥ ८२ ॥

सांवळें अंगीं गोमटी । शुभ्र चंदनाची शोभे उटी ।

सुमनमाळा वीरगुंठीं । होत घरटीं मधुकरां ॥ ८३ ॥

वैजयंती वनमाळा । आपाद रुळे गळां ।

घवघवीत दिसे डोळां । घनसांवळा शोभत ॥ ८४ ॥

एवं वस्त्रालंकारभूषणीं । स्वयं पूजावा शार्ङ्गपाणी ।

प्प्जेहूनियां मनीं । श्रद्धा कोटिगुणीं असावी ॥ ८५ ॥

भक्त असो अतिसंपन्न । अथवा हो कां अतिनिर्धन ।

जेथ शुद्ध श्रद्धा संपूर्ण । तेथ नारायण संतुष्टे ॥ ८६ ॥

सकळ पूजेचें कारण । मुख्य श्रद्धाचि गा प्रमाण ।

अत्यंत श्रद्धे जो संपन्न । तो देवाचा पूर्ण पढियंता ॥ ८७ ॥

 

पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌ ।

धूपदीपोपहर्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चकः ॥ ३३ ॥

 

एवं मूर्ति शृंगारिल्या पूर्ण । द्यावें पाद्य अर्घ्य आचमन ।

दे‌ऊनि मथुपर्कविधान । करावें पूजन श्रद्धयुक्त ॥ ८८ ॥

गंधाक्षता शुद्ध सुमन । धूप दशांग दीपदान ।

दीपावली नीराजन । श्रद्धा मदर्चन साधकां ॥ ८९ ॥

 

गुडपायससर्पींषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ ।

संयावदधिसूपांश्च नैवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥

 

झाल्या घूप दीप नीरांजन । देवासी वोगरावें भोजन ।

नानापरीचें पक्वाना । अन्न सदन्न रसयुक्त ॥ २९० ॥

मांडा साकरमांडा गुळवरी । शष्कुला अमृतफळें क्षीरधारी ।

दुधामाजीं आळिली क्षिरी । वाढिली परी वळिवट ॥ ९१ ॥

मधुवडा कोरवडा । लाडू तिळवयांचा जोडा ।

रुची आला अंबवडा । ठायापुढां वाढिंनला ॥ ९२ ॥

पत्रशाकांची प्रभावळी । भात अरुवार जिरेसाळी ।

सूप सोलींव मुगदाळी । गोघृत परिमळीं सद्यस्तप्त ॥ ९३ ॥

सांजा सडींव गुळयुक्त । एळा मिरें घालूनि आंत ।

पाक केला घ्रुतमिश्रित । सेवितां मुखांत अरुवार ॥ ९४ ॥

कथिका तक्राची गोमटी । आम्ररसें भरली वाटी ।

शिखरणी केळांची वाडिली ताटीं । देखोनि लाळ घोंटी अमरेंद्र ॥ ९५ ॥

दधि दुग्ध साय साकर । नैवेद्या वाढिले परिकर ।

देव न पाहे उपचार । श्रद्धा श्रीधर तृप्त होय ॥ ९६ ॥

सामर्थ्य असलें करावयासी । तरी हे परवडी प्रतिदिवशीं ।

नैवेद्य अर्पावे देवासी । ना तरी पर्वविशेषीं अर्पावे ॥ ९७ ॥

उपास्यमूर्ति जे साचार । ते जयंतीस सविस्तर ।

पर्वविशेषीं उपचार । पूजा अपार हरि सांगे ॥ ९८ ॥

 

अभ्यङ्गोन्मर्दनादर्श दन्तधावाभिषेचनम्‌ ।

अनाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम्‌ ॥ ३५ ॥

 

पर्वे बोलिलीं आगमोक्तीं । अथवा वार्षिक पर्वे येती ।

कां निजमूर्तीची जयंती । ते पूजा श्रीपति स्वयें सांगे ॥ ९९ ॥

दंतधावन उद्वर्त्तन । मूर्तिसी द्यावें अभ्यंजन ।

पंचामृते करूनि स्न्नपन । विचित्राभरण पूजावी ॥ ३०० ॥

पूजोनि साळंक्रुत देवासी । नैवेद्य अर्पावे षड्‌सीं ।

दे‌ऊनि करोद्वर्तनासी । मुखवासासी अर्पावें ॥ १ ॥

देव विसरला देवपणासी । तें देवपण भेटे देवासी ।

ऐशिया दाखवावें आदर्शासी । तेणें देवदेवासी उल्हासु ॥ २ ॥

पर्वाविशेषीं जयंतीसी । मेळवूनि संतविष्णवांसी ।

करावें गीतनृत्यकीर्तनासी । अतिप्रेमेंसीं अहोरात्र ॥ ३ ॥

आगमोक्त दीक्षा हवन । करितां तत्काळ देव प्रसन्न ।

त्या होमाचें विधिविधान । ऐक सावधान उद्धवा ॥ ४ ॥

 

विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः ।

अग्निमाधाय परितः समूहेत्पाणिनोदितम्‌ ॥ ३६ ॥

परिस्तीर्याथ पर्युक्षेदन्वाधाय यथाविधि ।

प्रोक्षण्याऽऽसाद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नौ भावयेत माम्‌ ॥ ३७ ॥

 

आगमोक्त कुंडविधान । लांबी रुंदी खोली कोण ।

गणूनि उंचीचें प्रमाण । कुंड संपूर्ण साधावें ॥ ५ ॥

स्वशाकह जें वेदप्रोक्त । मेखळायुक्त साधावी गर्त ।

योनीसकट वेदी तेथ । लक्षणोक्त साधावी ॥ ६ ॥

तेथ करूनि अग्न्याधान । प्रतिष्ठिला जो हुताशन ॥

त्यासी करूनि करस्पर्शन । परिसमूह करावें ॥ ७ ॥

दर्भी करावें परिस्तरण । मग करावें पर्युक्षण ।

इध्माबर्हिविसर्जन । त्रिसंधान ठेवावें ॥ ८ ॥

करूनि बर्हीचें आस्तरण । करावें आज्यस्थालीस्थापन ।

व्याहृतीं समिधाहोम जाण । ‘अन्वाधान’ त्या नांव ॥ ९ ॥

प्रोक्षणीपात्रींचें विधान । करूनि भरावें जळ पूर्ण ।

तेणें कुशाग्रजळें आपण । होमद्रव्यें जाण प्रोक्षावीं ॥ १० ॥

कुंडीं प्रदीप्त हुताशन । तेथ करावें माझें ध्यान ।

तें ध्यानमूर्तीचें लक्षण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥ ११ ॥

 

तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शड्‌खचक्रगदाम्बुजैः ।

लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससम्‌ ॥ ३८ ॥

स्फुरत्किरीटकटककटिसूत्रवराङ्गदम्‌ ।

श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्‌कौस्तुभं वनमालिनम्‌ ॥ ३९ ॥

 

जैसा तप्तस्वर्णभा । तैशी मूर्तीची अंगप्रभा ।

चतुर्भुज साजिरी भोभा । चिन्मात्रगाभा मूर्तिप्रभा प्रबळ्‌ प्रकाशे ॥ १२ ॥

शंखचक्रगदाकमळ । कांसे पीतांबर सोज्ज्वळ ।

लोपूनि अग्निप्रभाज्वाळ । मूर्तिप्रभा प्रबळ प्रकाशे ॥ १३ ॥

मुकुटकुंडले मेखळा । श्रीवत्स शोभे वक्षस्थळा ।

आपाद रुळे वनमाळा । झळके गळां कौस्तुभ ॥ १४ ॥

 

ध्यायन्नभ्यर्च्य दारूणि हविषाभिघृतानि च ।

प्रास्याज्यभागावाघारौ दत्त्वा चाज्यप्लुतं हविः ॥ ४० ॥

 

ऐसें साङ्ग माझें ध्यान । अग्नीमाजीं भावूनि जाण ।

करूनि आवाहन पूजन । विध्युक्त हवन मांडावें ॥ १५ ॥

अग्नि विधियुक्त आव्हानूनी । समिधा होमघृतें अभिघारूनि ।

आज्यभाग दों अवदानीं । प्रथमहवनीं होमावा ॥ १६ ॥

तेथ तिलाज्य हविर्द्रव्य पूर्ण । घृतप्लुत अवदान ।

आगमोक्त होमविधान । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥ १७॥

 

जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडशर्चावदानतः ।

धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः स्विष्टकृतं बुधः ॥ ४१ ॥

 

लक्षूनि मुखबोध देवाचा । मूलमंत्रें होम साधकांचा ।

कां पुरुषसूक्त सोळा ऋचा । हा होमाचा विधिमार्ग ॥ १८ ॥

धर्मादिक पीठार्चन । इतर देवता आवरण ।

त्यांसीही एक‌एक अवदान । नाममंत्रें जाण होमावें ॥ १९ ॥

मग स्विष्टकृताचें अवदान । साधकें द्यावें सविधान ।

ऐसें हें माझें निजभजन । भक्त सज्ञान जाणती ॥ २० ॥

होमादि मूर्तिभजनविधि । येणें तत्काळ साधकां सिद्धी ।

भक्त पावती निजपदीं । जाण त्रिशुद्धी उद्धवा ॥ २१ ॥

 

अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत्‌ ।

मूलमन्त्रं जपेद्‌ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकम्‌ ॥ ४२ ॥

 

 

यापरी होम विधियुक्त अर्चन । करूनि करावें सष्टांग नमन ।

मग देवाचे जे पार्षदगण । त्यांसी बळिहरण कल्पावें ॥ २२ ॥

मग बाह्यप्रतिमापूजास्थान । तेथें येवोनियां आपण ।

मूलमंत्राचें स्मरण । ध्यानयुक्त जाण करावें ॥ २३ ॥

पूज्य-पूजक अभिन्न । परात्पर जो कां नारायण ।

ते परब्रह्मीं लावूनी मन । घालावें आसन सावधानवृत्तीं ॥ २४ ॥

ध्यानीं जंव स्थिरावे मन । तंव स्थिर राखावें आसन ।

तेथूनि उपरमल्या मन । पुढें पूजाविधान हरि सांगे ॥ २५ ॥

 

दत्वाऽऽचमनमुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ ।

मुखवासं सुरभिमत्ताम्भूलाद्यमथार्हयेत्‌ ॥ ४३॥

 

एवं विसर्जिलिया ध्यान । झालें देवाचें भोजन ।

ऐसें भावूनि आपण । शुद्धाचमन अर्पावें ॥ २६ ॥

अग्नीमाजील मूर्तिध्यान । प्रतिमा पूजिली जे आपण ।

दोहीं शुद्धाचमन । यथोक्त जाण करावें ॥ २७ ॥

देवाचिया भुक्तशेषासे । भाग द्यावा विष्वक्सेनासी ।

मग काढूनि उच्छिष्टासी । द्यावें देवासी करोद्वर्तन ॥ २८ ॥

कापुरें घोळिवा सुपारीफोडी । सुवर्णवर्णा पानांची विडी ।

काथ सुवासिला परवडीं । अभिनव गोडी तांबूला ॥ २९ ॥

एळा लवंगा कंकोळ । अल्प अर्पिलें जाटीफळ ।

सुरंग रंगलें तांबूल । दिसे मुखकमळ साजिरें ॥ ३३० ॥

चोवा कस्तूरी बुका सधर । अर्पूनि पुष्पांजळीसंभार ।

जेणें शीघ्र संतोषे श्रीधर । तें प्रेम साचार हरि सांगे ॥ ३१ ॥

 

उपगायन्गृणन्नृत्यन्‌ कर्माण्याभिनयन्मम ।

मत्कथाः श्रावायञ्छृण्वन्‌ मुहूर्तं क्षणिको भवेत्‌ ॥ ४४ ॥

 

ज्ञान ध्यान उपासकत । हे गौण जाण सर्वथा ।

देव भावाचा भोक्ता । भावें तत्त्वतां देव भेटे ॥ ३२ ॥

ध्यानीं तुटलिया निजमन । करावें माझें नामस्मरण ।

कां माझ्या गुणांचें श्रवण । आदरें जाण करावें ॥ ३३ ॥

करितां हरिगुणयशश्रवन । तेणें सुखावे अंतःकरण ।

सुखें सुखावोनि आपण । स्वयें हरिकीर्तन करावें ॥ ३४ ॥

निर्लज्ज नटाचे परी । हरिरंगणीं नृत्य करी ।

हावभावकटाक्षकुसरी । अभिनयो धरी कर्माचा ॥ ३५ ॥

गोवर्धन‍उद्धरण । अंगें दावावें आपण ।

कां मांडूनियां दृढ ठाण । त्र्यंबकभंजन दावावें ॥ ३६ ॥

पूतनाप्राणशोषण । कुवल्याचें निर्दळण ।

दावूनि मल्लमर्दन । हरिकीर्तन करावें ॥ ३७ ॥

नवल प्रेमाचा उद्धोध गद्यपद्यनामप्रबंध ।

भुजंगप्रयातादि अगाध । गाती स्वानंद स्तुतिस्तोत्रें ॥ ३८ ॥

 

स्तवैरुच्चावचैः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि ।

स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥ ४५ ॥

 

माझीं स्तुतिस्तोत्रें पुराण । सादरें करावीं श्रवण ।

श्रोता मिळालिया आपण । कथानिरूपण सांगावें ॥ ३९ ॥

शुद्ध न ये स्तोत्रपठण । करितां अबद्ध गायन ।

पाठका दोष न लगे जाण । तेणें होय निर्दळण महादोषां ॥ ३४० ॥

वेदींचें उपनिषत्पठण । कां ऋचामंत्रें हरीचें स्तवन ।

ये लौकिकीं उच्चावचें जाण । देवासी समान निजभावें ॥ ४१ ॥

पुराणींचें श्रेष्ठ स्तोत्र । अथवा पढतां नाममात्र ।

अर्थें भावार्थें साचार । समान श्रीधर मी मानीं ॥ ४२ ॥

नेणें वेद शास्त्र पुराण । केवळ भाळाभोळा जाण ।

तेणें करितां प्राकृत स्तवन । मी जनार्दन संतोषें ॥ ४३ ॥

वेदीं चुकल्या स्वरवर्ण । पाठका दोष बाधी गहन ।

प्राकृत करितां हरीचें स्तवन । दोषनिर्दळण तेणें होय ॥ ४४ ॥

शास्त्रश्रवण पुराणस्थिती । पाहिजे पंचमीसप्तमीव्युत्पत्ती ।

प्राकृत अबद्धही नामकीर्ती । भगवत्प्राप्तिप्रापक ॥ ४५ ॥

संस्कृत वाणी देवें केली । प्राकृत चोरापासून झाली ।

असोत या पक्षाभिमानी बोली । देवाची चाली निरभिमान ॥ ४६ ॥

वेदशास्त्र हो पुराण । कां प्राकृतभाषास्तवन ।

एथें भावचि श्रेष्ठ जाण । तेणें नारायण संतोषे ॥ ४७ ॥

देवासी प्रेमाचें पढियें कोड । न पाहे व्युत्पत्तीचें काबाड ।

भाविकांचा भावर्थचि गोड । तेणें भक्तांची भीड नुल्लंघी देवो ॥ ४८ ॥

एवं भावार्थें करितां स्तवन । देव होय भक्ता‌अधीन ।

तेणें भावार्थें करूनि नमन । हरिचरण वंदावे ॥ ४९ ॥

मुहूर्त निमेष क्षणेंक्षण । हरिचरणीं सुखावल्या मन ।

इतर व्यापार तेणें सुखें जाण । सहजें आपण वोसरती ॥ ३५० ॥

जेणें तुटें माझें अनुसंधान । तें कर्म त्यागावें आपण ।

जेणें स्वरूपनिष्ठ होय मन । तें समाधान राखावें ॥ ५१ ॥

सप्रेम करितां नमन । नित्य नूतन समाधान ।

त्या नमनाचें लक्षण । लोटांगण दंडवत ॥ ५२ ॥

सुटल्या दंड सत्राणें । संमुख विमुख पाहों नेणे ।

तैशीं घालीं लोटांगणें । देहाभिमानें अहेतुक ॥ ५३ ॥

असतां देहाचें अनुसंधान । जो परमार्थे करी नमन ।

त्या नमस्काराचें लक्षण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥ ५४ ॥

 

शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ ।

प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहर्णवात्‌ ॥ ४६ ॥

 

मस्तक माझ्या चरणांवरी । उभय बाहु परस्परीं ।

दोनी चरण दोंही करीं । धरी निर्धारीं भावार्थें ॥ ५५ ॥

संसारसागराच्या पोटीं । मृत्युग्रहें घातली मिठी ।

चरणीं लागलों उठा‌उठीं । मज जगजेठी सोडवीं ॥ ५६ ॥

भवभयें भ्यालों दारुण । यालागीं तुज आलों शरण ।

निवारी माझें जन्ममरण । भावें श्रीचरण दृढ धरिले ॥ ५७ ॥

तूं स्वामे असतां शिरीं । मज मृत्यु बापुडें केवीं मारी ।

भावें लोटांगण चरणांवरी । कृपा उद्धरीं कृपाळुवा ॥ ५८ ॥

देखोनि साष्टांग नमन । ऐकोनि भयभीतस्तवन ।

मज तुष्टला नारायण । ऐसें आपण भावावें ॥ ५९ ॥

 

इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ ।

उद्वासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिर्ज्योतिषि तत्पुनः ॥ ४७ ॥

 

म्यां दीधला शेषप्रसाद । तो शिरीं धरोनि स्वानंद ।

स्थावरमूर्ति जेथ प्रसिद्ध । तेथ उद्वाससंबंध न करावा ॥ ३६० ॥

जंगम जे प्रतिमामूर्ती । तेथ आवाहिली निजत्मज्योती ।

ते उद्वासुनियां मागुती । निजात्मस्थितीं ठेवावी ॥ ६१ ॥

मूर्तीमाझारील ज्योति । आणोनियां हृदयस्थितीं ।

मग निजात्मज्योतीसी ज्योती । यथास्थितीं मेळवावी ॥ ६२ ॥

विसर्जनान्त पूजास्थिती । ऐकोनि उद्धवाचे चित्तीं ।

साधकां पूज्य कोण मूर्ती । देव ते अर्थीं स्वयें सांगे ॥ ६३ ॥

 

अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ ।

सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः ॥ ४८ ॥

 

उद्धवा जे मूर्ति ज्या पढियंती । तोचि त्यासी पूज्य मूर्ती ।

तुवांही अणुमात्र चित्तीं । संदेह ये अर्थीं न धरावा ॥ ६४ ॥

विष्णु विरिचि सविता जाण । शिव शक्ति कां गजवदन ।

या मूर्तीमाजीं मी आपण । सर्वीं समान सर्वात्मा ॥ ६५ ॥

सर्व प्रतिमांचें पूजन । करितां मज पूजा समान ।

भक्तांची जेथ प्रीति गहन । तिये अधीन मी परमात्मा ॥ ६६ ॥

जेवीं बाळकाचेनि मेळें । माता तदनुकूल खेळे ।

तेवीं भक्तप्रेमाचिये लीळें । म्यां चित्कल्लोळें क्रीडिजे ॥ ६७ ॥

या सर्व भूतांच्या ठायीं । आणि आतारादि लीलादेहीं ।

मी सर्वांसी समान पाहीं । ये अर्थीं नाहीं संदेहो ॥ ६८ ॥

उद्धवा मी नाहीं ऐसें । कोणीही ठिकाण रितें नसे ।

परी प्राण्यांचें भाग्य कैसें । त्या मज विश्वासें न भजती ॥ ६९ ॥

जो जेथ मज भजों बैसे । त्या मी तेथ तैसाचि असें ।

हें उपासनाकांडविशेषें । गुप्त अनायासें प्रकाशिलें ॥ ३७० ॥

उपासनाकांडींचा निर्वाहो । मी सर्वांभूतीं देवाधिदेवो ।

हा ज्यासी न कळे मुख्य भावो । त्यासी मूर्तिनिवाहो द्योतिला ॥ ७१ ॥

हो कां माझी प्रतिमामूर्ती । तेही मी चिदात्मा निश्चितीं ।

तेथ करितां भावे भक्ती । भक्त उद्धरती उद्धवा ॥ ७२ ॥

 

एवं क्रियायोगपथैः पुमान्वैदिकतन्त्रिकैः ।

अर्चन्नुभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम्‌ ॥ ४९ ॥

 

एवं क्रियायोगलक्षण । वैदिक तांत्रिक मिश्र जाण ।

आगमनिगम विस्तार गहन । तो मुख्यार्थ पूर्ण सांगितला ॥ ७३ ॥

येणें क्रियायोग भजनमार्गें । भक्त जैं भोगमोक्ष मागे ।

तैं उभय सिद्धी लागवेगें । म्यां श्रीरंगें अर्पिजे ॥ ७४ ॥

भक्त निष्काम अनन्यभक्ती । तैं भोग मोक्षादि संपत्ती ।

घे‌ऊनियां मी श्रीपती । त्यांच्या द्वाराप्रती सदा तिष्ठें ॥ ७५ ॥

 

मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌दृढम्‌ ।

पुष्पोद्यानानि रम्यणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ ॥ ५० ॥

 

साङ्ग माझी प्रतिमामूर्ती । करूनि जे प्रतिष्ठा करिती ।

दृढ देवालय उभारिती । अतिप्रीतीं मद्भावें ॥ ७६ ॥

वन उपवन उद्यान । पुष्पवाटिका लावाव्य पूर्ण ।

नित्यपूजेचें विधान । उत्साहीं जाण महापूजा ॥ ७७ ॥

यात्रा बहुजनसमाजा । वार्षिक पर्व महापूजा ।

चालवावया अधोक्षजा । उपाय सहजा हरि सांगे ॥ ७८ ॥

 

पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वस्वथान्वहम्‌ ।

क्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्त्वा मत्सार्ष्टितामियात्‌ ॥ ५१ ॥

 

नित्यपूजा महापूजा । वार्षिक पर्वें चालवाव्य वोजा ।

नित्यनिर्वाह करी राजा । ग्रामसमाजा अर्पूनि ॥ ७९ ॥

‘क्षेत्र’ म्हणिजे शेत गहन । हाट‍उत्पन्न द्रव्य ‘आपण’ ।

हाटेंविण तो ‘ग्राम’ जाण । ऐक लक्षण पुराचें ॥ ३८० ॥

हाटयुक्त तें ‘पुर’ पाहीं । जे अर्पिती देवालयीं ।

ते माझें ऐश्वर्य पाहीं । सर्वां ठायीं पावती ॥ ८१ ॥

मूर्तिप्रतिष्ठा पूजाविधान । देवालयीं केलिया जाण ।

कर्त्यासी फळ कोण कोण । तेंही श्रीकृष्ण सांगत ॥ ८२ ॥

 

प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयम्‌ ।

पूजाचिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात्‌ ॥ ५२ ॥

 

जो मूर्तिप्रतिष्ठा करूनि ठाये । तो सार्वभौम राज्य लाहे ।

जो देवालय करी स्वयें । तो स्वामी होये तिहीं लोकीं ॥ ८३ ॥

जो करी पूजाविधान । तो पावे ब्रह्मसदन ।

ये तीनी जो करी आपण । तो मजसमान ऐश्वर्य पावे ॥ ८४ ॥

ऐसे हे तिघे साधक । पोटींहूनि सकामुक ।

कामनेसारखे लोक । ते आवश्यक पावती ॥ ८५ ॥

ज्यासी माझें निष्काम भजन । त्याचे प्राप्तीचें निजलक्षण ।

तें अत्यादरें श्रीकृष्ण । स्वानंदें पूर्ण सांगत ॥ ८६ ॥

 

मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति ।

भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥ ५३ ॥

 

मज मुख्यत्वें जीवीं धरून । ज्यासी माझें निष्काम भजन ।

निष्कामता जे अनन्य । ते पुरुष जाण मी होती ॥ ८७ ॥

तो वर्तमानदेहीं असतां । माझें निजरूप होय तत्त्वतां ।

त्या आम्हां आंतौता । भेद सर्वथा असेना ॥ ८८ ॥

करितां निष्काम भजन । भक्त झाला मजसमान ।

‘समान’ म्हणावया जाण । वेगळेपण असेना ॥ ८९ ॥

एवं भक्त तो मजभीतरीं । मी भक्ता‌आंतबाहेरी ।

ऐसे मिळाले परस्परीं । निजभक्तजनावरी नांदत ॥ ३९० ॥

गूळ जेवीं गोडियेसी । कां कल्लोळ जैसा सागरासी ।

ऐशिया निजभक्तीपाशीं । आम्हां तयांसी रहिवासु ॥ ९१ ॥

ऐशी निष्काम जो भक्ति करी । तो धन्य धन्य चराचरीं ।

जो देवाद्विजांची वृत्ति हरी । तो पचे अघोरीं तें ऐक ॥ ९२ ॥

 

यः स्वदत्तां परैर्दत्तां हरेत सुरविप्रयोः ।

वृत्तिं स जायते विड्‍भुग्वर्षाणामयुतायुतम्‌ ॥ ५४ ॥

कर्तुश्च सारथेर्हेतोः अनुमोदितुरेव च ।

कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्फलम्‌ ॥ ५५ ॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीकृष्णोद्धवसंवादे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

 

जो देवालयाची वृत्ति हरी । जो ब्राह्मणवृत्तीचा लोप करी ।

तो अयुतायुतवर्शसहस्त्रीं । योनी सूकरी विष्ठा भोगी ॥ ९३ ॥

जो द्विजदेवांची वृत्ति हरी । त्यासी जो होय सहाकारी ।

कां जो अनुमोदन करी । ते तिघे अघोरीं पचिजेती ॥ ९४ ॥

ते जन्ममरणांच्या आवर्तीं । तेंचि फळ पुढतपुढतीं ।

मरमरोनि गा भोगिती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥ ९५ ॥

माझे प्राप्तीची चाड चित्ता । तरी नातळावी अधर्मता ।

अधर्मवंताची कथा । स्वभावें सर्वथा न करावी ॥ ९६ ॥

न देखावें दोषदर्शन । न बोलावें मर्मस्पर्शन ।

भूतमात्रांचा द्वेष जाण । सर्वथा आपण न करावा ॥ ९७ ॥

नयकावी परनिंदा । न बोलावें परापवादा ।

अधर्माचिया संवादा । कोणासी कदा न मिळावें ॥ ९८ ॥

त्रिलोकींचें पाप असकें । ज्यास घेणें असेल आवश्यकें ।

तैं साधुनिंदा निजमुखें । यथासुखें करावी ॥ ९९ ॥

सकळ दुःखांचिया राशी । अवश्य याव्या मजपाशीं ।

ऐसी आवडी ज्याचे मानसीं । तेणें ब्रह्मद्वेषासी करावें ॥ ४०० ॥

सकळ काळ वृथा जावा । ऐसें आवडे ज्याचे जीवा ।

तेणें सारिपटादि आघवा । खेळ मांडावा अहर्निशीं ॥ १ ॥

मी हृदयस्थ आत्माराम । स्वतःसिद्ध परब्रह्म ।

तो मी व्हावया दुर्गम । अधर्म कर्म जगासी ॥ २ ॥

तें निर्दाळावया कर्माकर्म । वर्म आहे गा अतिसुगम ।

अखंड स्मरावें रामनाम । पुरुषोत्तम अच्युत ॥ ३ ॥

जेथें हरिनामाचा गजर । तेथ कर्माकर्मांचे संभार ।

जाळूनि नुरवीं भस्मसार । ऐसें नाम पवित्र हरीचें ॥ ४ ॥

नाम निर्दळी पाप समस्त । हें सकळशस्स्त्रसंमत ।

जो विकल्प मानी एथ । तो जाण निश्चित वज्रपापी ॥ ५ ॥

वज्रपापाचे पर्वत । निर्दळी श्रीमहाभागवत ।

तें जनार्दनकृपा एथ । झालें प्राप्त अनायासें ॥ ६ ॥

ते भागवतींचा पाहतां अर्थ । हरीचें नाम अतिसमर्थ ।

वर्णिलेंसे परमाद्भुत । स्वमुखें अच्युत बोलिला ॥ ७ ॥

एथही जो विकल्प धरी । तो अति‌अभाग्य संसारीं ।

महादुःखदोषसागरीं । विकल्पेंकरीं बुडाला ॥ ८ ॥

संकल्पविकल्पेंकरीं जाण । जनांसी झालें दृढ बंधन ।

त्या भवबंधाचें छेदन । जनार्दन निजनाम ॥ ९ ॥

जनार्दनाचें निजनाम । निर्दळी भवभय परम ।

तें नाम स्मरे जो सप्रेम । तो पुरुषोत्तम स्वयें होय ॥ ४१० ॥

स्वयें होणें ब्रह्म पूर्ण । ये अर्थींचें गोड निरूपण ।

अठ्ठाविसावे अध्यायीं जाण । उद्धवा श्रीकृष्ण सांगेल ॥ ११ ॥

ते कथा जैं श्रवणीं पडे । तैं जीवीं स्वयंभ सुख वाढे ।

मग आंतबाहेर दोंहीकडे । करी वाडेंकोडें समसाम्य ॥ १२ ॥

जे कथेचें गोडपण । जीव गेल्या न सोडी जाण ।

ऐसें रसाळ निरूपण । उद्धवासी श्रीकृष्ण सांगेल ॥ १३ ॥

श्रवणें उपजे ब्रह्मभावो । तो हा अठ्ठाविसावा अध्यावो ।

उद्धवासी देवाधिदेवो । निजकृपें पहा हो सांगेल ॥ १४ ॥

अक्षरें भरोनि अक्षरासीं । देव सांगेल उद्धवासी ।

तें निरूपण अठ्ठाविसाव्यासी । ब्रह्मसुखेंसीं लगडेल ॥ १५ ॥

ब्रह्मसुखाची सांठवण । तो हा अठ्ठाविसावा जाण ।

ते उघडूनियां उणखूण । उद्धवासी श्रीकृष्ण सांगेल ॥ १६ ॥

तें कृष्ण‍उधवनिजज्ञान । एका विनवी जनार्दन ।

तुमचे कृपेंकरूनि पूर्ण । श्रोतां अवधान मज द्यावें ॥ १७ ॥

श्रोतां दीधल्या अवधान । ग्रंथीं उल्हासे निरूपण ।

एका जनार्दन शरण । शिरीं श्रीचरण वंदिले ॥ ४१८ ॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे श्रीकृष्णोद्धवसंवादे, एकाकारटीकायां सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ मूळश्लोक ५५ ॥ ओंव्या ४१८ ॥