॥ श्री एकनाथी भागवत ॥

 

अध्याय पंधरावा

 

 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

ॐ नमो श्रीजनार्दन । सकळ सिद्धींचें सिद्धस्थान ।

सकळ ऋद्धींचें परम निधान । तुझे श्रीचरण सर्वार्थी ॥१॥

निधान साधावया अंजन । नयनीं काळिमा घालिती जन ।

तेणें काळवंडले नयन । थितें निधान दिसेना ॥२॥

तैसे नव्हती तुझे चरण । करितां चरणरजवंदन ।

निःशेष काळिमा निरसे जाण । पूर्ण निधान दाविसी ॥३॥

अंजनें साधितां निधान । तेथ छळावया पावे विघ्न ।

बळी दे‌ऊनि साधिल्या जाण । नश्वरपण तयासी ॥४॥

तैसे नव्हती तुझे चरणा । अवलीळा करितां स्मरण ।

नित्य सिद्ध अव्यय जाण । निजनिधान ठसावे ॥५॥

हें साधूनियां निधान । झाले सनकादिक संपन्न ।

नारदाचें उदारपण । येणेंचि जाण वाखाणे ॥६॥

वज्रकवच प्रल्हादासी । हेंचि भांडवल गांठी त्यासी ।

शुकादि वामदेवांसी । महिमा येणेंसीं पावले ते ॥७॥

व्यासवाल्मीकि महावेव्हारे । येणेंचि भांडवलें झाले खरे ।

त्यांचेनि भांडवलें लहान थोरें । छेदूनि दरिद्रें नांदती ॥८॥

त्या सद्‍गुरूचे श्रीचरण । परम निधींचें निधान ।

एका जनार्दना शरण । हें आम्हां परिपूर्ण भांडवल ॥९॥

येणेंचि भांडवलें प्रस्तुत । प्राप्त झालें श्रीभागवत ।

तेथ उद्धवासी श्री‌अनंत । ज्ञानमथितार्थ सांगत ॥१०॥

त्या दोघांची एकान्त मातु । प्रकट जाहली जगा‌आंतू ।

हा परीक्षितीचा विख्यातू । उपकार लोकांतू थोर झाला ॥११॥

ज्याचे श्रद्धेच्या आवडीं । शुक पावला लवडसवडी ।

तेणें गुह्य ज्ञानाची गोडी । प्रकट उघडी दाखविली ॥१२॥

त्या शुकाचें नवल महिमान । कानीं न सांगतां गुह्य ज्ञान ।

श्रवणें तोडोनि भवबंधन । परीक्षिती जाण उद्धरिला ॥१३॥

एथवरी श्रवणाची गोडी । प्रसिद्ध दाविली उघडी ।

तरी अभाग्यु दांतखिळी पाडी । कानाची नुघडी निमटली मिठी ॥१४॥

श्रवणीं घालितां वाडेंकोडें । कथासारामृत बाहेरी सांडे ।

श्रवणा‌आंतौता थेंबही न पडे । यालागीं रडे विषयांसी ॥१५॥

असो हे श्रोत्यांची कथा । कथा सांगे जो वक्ता ।

तोही तैसाचि रिता । घोटु आंतौता पावों नेदी ॥१६॥

जैसा गुळ‍उंसाचा घाणा । रसु बाहेरी जाये मांदणा ।

फिकेपणें करकरी गहना । ते गती वदना वक्त्याचे ॥१७॥

जें कथामृताचें गोडपण । तें सद्‍गुरूवीण चाखवी कोण ।

यालागीं जनार्दना शरण । जेणें गोडपण चाखविलें ॥१८॥

परी चाखविली उणखूण । तेही अभिनव आहे जाण ।

स्वाद स्वादिता आपण । हो‌ऊनि गोडपण चाखवी ॥१९॥

बाळकाहातीं दिधल्या फळा । खावें हें न कळे त्या अबळा ।

त्याचे मुखीं घालूनि गळाळा । गोडीचा जिव्हाळा जनक दावी ॥२०॥

गोडी लागल्या बाळकासी । तेंचि फळ खाय अहर्निशीं ।

तेवीं जनार्दनें आम्हांसी । गोडी श्रीभागवतासी लाविली ॥२१॥

ऐसी लाविली गोडी चढोवडी । तेणें झाली नवलपरवडी ।

मज सांडितांही ते गोडी । गोडी न सोडी मजलागीं ॥२२॥

ते गोडीनें गिळिलें मातें । मीपण गेलें गोडी‌आंतौतें ।

ते गोडीचें उथळलें भरितें । सबाह्य रितें उरों नेदी ॥२३॥

हें शुकमुखींचें श्रेष्ठ फळ । गोडपणें अतिरसाळ ।

त्वचा‌आंठोळीवीण केवळ । गोडीच सकळ फळरूपें ॥२४॥

ते श्रीभागवतींची गोडी । श्रीकृष्णें निज‌आवडीं ।

उद्धवासी कडोविकडी । भक्ति चोखडी चाखविली ॥२५॥

करितां माझें भजन । धरितां माझे मूर्तीचे ध्यान ।

समाधिपर्यंत साधन । उद्धवासी संपूर्ण सांगीतलें ॥२६॥

ते कृष्णामुखींची मातू । ऐकोनि चौदाव्या अध्यायांतू ।

उद्धव हरिखला अद्‍भुतू । माझा निजस्वार्थू फावला ॥२७॥

मज कृष्णमूर्तीचें ध्यान । सहजें सदा असे जाण ।

तेणेंच होय समाधि समाधान । तरी कां प्रश्न करूं आतां ॥२८॥

ऐकोनि चौदावा अध्यायो । झाला उद्धवासी हा दृढ भावो ।

हें देखोनि स्वयें देवो । पुढील अभिप्रावो सूचितू ॥२९॥

दृढ विश्वसेंसीं जाण । करितां माझें भजन ध्यान ।

पुढां उपजे सिद्धींचें विघ्न । ते अर्थीं श्रीकृष्ण उपदेशी ॥३०॥

पंधरावे अध्यायीं निरूपण । भक्तीं माझें करितां भजन ।

अवश्य सिद्धि उपजती जाण । त्या त्यागवी विघ्न म्हणोनी ॥३१॥

 

श्रीभगवानुवाच ।

जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः ।

मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ ॥

 

प्राणापानजयो जयापासीं । इंद्रियजयो असे ज्यासी ।

यावरी उल्हास मद्‍भक्तीसी । चित्त अहर्निशीं मद्युक्त ॥३२॥

उद्धवा गा त्याच्या ठायीं । अनिवार सिद्धि उपजती पाहीं ।

ये अर्थी संदेह नाहीं । जे जे समयीं जें इच्छी ॥३३॥

ऐसें उद्धवें ऐकतां । चमत्कारू झाला चित्ता ।

समूळ सिद्धींची कथा । श्रीकृष्णनाथा पुसों पा ॥३४॥

 

श्री‌उद्धव उवाच ।

कया धारणया का स्वित्‌ कथंस्वित्‌ सिद्धिरच्युत ।

कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ ॥ २ ॥

 

कोण्या धारणा कोण सिद्धि । ते सांगावी विधानविधी ।

संख्या किती सकळ सिद्धि । तेंही कृपानिधी सांगिजे ॥३५॥

या सकळ सिद्धींची कथा । तूं एक जाणता तत्त्वतां ।

ते मज सांगिजे जी अच्युता । तूं सिद्धिदाता योगियां ॥३६॥

 

श्रीभगवानुवाच ।

सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगैः ।

तासामष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः ॥ ३ ॥

 

सिद्धि अष्टादश जाण । त्यांची धारणा भिन्न भिन्न ।

ऐंसे बोलिले योगज्ञ । योगसंपन्न महासिद्ध ॥३७॥

या नांव गा सिद्धि समस्ता । यांत अष्ट महासिद्धि विख्याता ।

त्या माझे स्वरूपीं स्वरूपस्थिता । आणिकासी तत्त्वतां त्या नाहीं ॥३८॥

मनसा वाचा कर्मणा जाण । विसरोनि देहाचें देहपण ।

माझेनि स्वरूपें अतिसंपन्न । चैतन्यघन जो झाला ॥३९॥

त्यापाशीं या सिद्धि जाण । उभ्या असती हात जोडून ।

परी तो न पाहे थुंकोन । निचाड जाण यापरी ॥४०॥

इतर दहा सिद्धींची कथा । ज्या सत्त्वगुणें गुणभूता ।

साधक शुद्धसत्त्वात्मा होतां । त्यापाशीं सर्वथा प्रकटती ॥४१॥

अष्ट महासिद्धींची कथा । तुज मी सांगेन तत्त्वतां ।

ज्या माझे स्वरूपीं स्वभावतां । असती वर्तता अहर्निशीं ॥४२॥

 

अणिमा महिमा मूर्तेर्लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः ।

प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता ॥ ४ ॥

गुणेष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तदवस्यति ।

एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टावौत्पत्तिका मताः ॥ ५ ॥

 

अणिमा महिमा लघिमास्थिती । या तिन्ही देहसिद्धीचे प्राप्ती ।

प्राप्तरिंद्रियैः जे वंदती । ते जाण चौथी महासिद्धी ॥४३॥

प्राकाम्य श्रुतद्दष्टता । ते पांचवी सिद्धि गा सर्वथा ।

शक्तिप्रेरण ईशिता । हे जाण तत्त्वतां सहावी सिद्धि ॥४४॥

माझे धर्म जेथ वश होती । ते वशिता बोलिजे सिद्धांतीं ।

ते सातवी सिद्धि वदंती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥४५॥

त्रिलोकीं भोग जो निरुपम । तो न करितां परिश्रम ।

इच्छामात्रें उत्तमोत्तम । भोग सुगम हों लागे ॥४६॥

 

(’यत्कामस्तदवस्यति’)

 

इच्छील्या कामसुखाची प्राप्ति । त्रिभुवनींची भोगसंपत्ती ।

एकेच काळें अवचितीं । ते जाण पां ख्यातीं आठवी सिद्धि ॥४७॥

या अष्टमहासिद्धींची राशी । स्वभावें असे मजपाशीं ।

साधक शिणतां प्रयासीं । एकादी कोणासी उपतिष्ठे ॥४८॥

हे महासिद्धींची व्युत्पत्ती । इतर दहा ज्या बोलिजेती ।

त्याही सांगेन तुजप्रती । यथानिगुती उद्धवा ॥४९॥

 

अनूर्मिमत्त्वं देहेऽस्मिन्‌ दूरश्रवणदर्शनम्‌ ।

मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ६ ॥

स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सहक्रीडानुदर्शनम्‌ ।

यथासङ्कल्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहता गतिः ॥ ७ ॥

 

देहीं बाधिती ना ऊर्मि साही । ते अनूर्मिसिद्धि पहिली पाहीं ।

दूरली वाचा ऐके ठायीं । दूरश्रवण नवा‌ई दुसरी सिद्धि ॥५०॥

त्रिलोकींचा सोहळा । बैसले ठायीं देखे डोळां ।

हे तिसरे सिद्धीची लीला । दूरदर्शनकळा ती नांव ॥५१॥

मनोजवसिद्धि ऐशी आहे । कल्पिल्या ठायासी पाहें ।

मनोवेगें शरीर जाये । चौथी होये हे सिद्धि ॥५२॥

कामरूप सिद्धिची परी । जैशिया रूपाची कामना करी ।

तैसें रूप तत्काळ धरी । हे पांचवी खरी कामनासिद्धी ॥५३॥

आपुलें शरीर ठेवूनि दूरी । परशरीरीं प्रवेश करी ।

हे परकायप्रवेशपरी । सहावी साजिरी अतिसिद्धि ॥५४॥

काळासी वश्य नाहीं होणें । आपुलिये इच्छेनें मरणें ।

हे सातवी सिद्धि जाणणें । स्वच्छंदमरणें ती नांव ॥५५॥

स्वर्गीं देवांचें जें क्रीडन । त्यांचें हा देखे दर्शन ।

स्वयें क्रीडावया अंगवण । ते सिद्धि जाण आठवी ॥५६॥

जैसा संकल्प तैसी सिद्धि । ते नववी जाण पां त्रिशुद्धी ।

राजाही आज्ञा शिरीं वंदी । ज्याची गमनसिद्धि सर्वत्र ॥५७॥

ज्याची आज्ञा आणि गमन । कोठेंही अवरोधेना जाण ।

हें दहावे सिद्धीचें लक्षण । ज्ञानविचक्षण जाणती ॥५८॥

या गुणहेतुसिद्धींची विधी । म्यां सांगीतली हे त्रिशुद्धी ।

यांहीहोनि क्षुद्रसिद्धी । त्याही निजबुद्धीं अवधारीं ॥५९॥

 

त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वं परचित्ताद्यभिज्ञता ।

अग्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ ८ ॥

 

क्षुद्रसिद्धि पंचलक्षण । भूत भविष्य वर्तमान ।

या त्रिकाळांचें जें ज्ञान । तें पहिलें जाण ये ठायीं ॥६०॥

सुख दुःख शीत उष्ण । मृदु आणि अतिकठिण ।

या द्वंद्वांसी वश नव्हे जाण । तें दुसरें लक्षण सिद्धीचें ॥६१॥

पराचें स्वप्न स्वयें सांगणें । पुढिलाचे चित्तींचें जाणणें ।

हे तिसरी सिद्धि म्हणणें । ऐक लक्षणें चौथीचीं ॥६२॥

अग्नि वायु आणि उदक । शस्त्र विष आणि अर्क ।

यांचें प्रतिस्तंभन देख । ते सिद्धि निष्टंक पैं चौथी ॥६३॥

कोणासी जिंकिला न वचे पाहें । जेथींचा तेथ विजयी होये ।

एकला सर्वत्र विजयो लाहे । हे पांचवी आहे विजयसिद्धि ॥६४॥

 

एताश्चोद्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः ।

यया धारणया या स्याद्‌ यथा वा स्यान्निबोध मे ॥ ९ ॥

 

उद्देश्यमात्रें सिद्धींची गती । म्यां सांगीतली तुजप्रती ।

आतां कोण धारणा कोण स्थिती । सिद्धीची प्राप्ती होय ते ऐक ॥६५॥

अष्ट महासिद्धींची धारणा । गुणहेतु दहा सिद्धी जाणा ।

क्षुद्रसिद्धि पंचलक्षणा । त्यांचे साधित्या साधना हरि बोले ॥६६॥

 

भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः ।

अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम ॥ १० ॥

 

अष्ट महासिद्धि स्वाभाविका । माझ्या ठायीं असती देखा ।

या असाध्य साधावया आवांका । करित्या साधका साधन सांगे ॥६७॥

मी अणुरेणूचाही अणुरेण । जीवाचाही हृदयस्थ जाण ।

तेथ अणुतन्मात्र करूनि मन । माझ्या ठायीं जाण जो राखे ॥६८॥

अणुतन्मात्र ध्यान सदा राहे । त्याचा अणुमात्रचि देह होये ।

कीटकीभृंगीच्या ऐसें पाहें । अणिमेची लाहे तो सिद्धी ॥६९॥

तो अच्छिद्रीं निघोनि जाये । जगाच्या डोळ्यामाजीं समाये ।

कोठेंही खुपेना पाहें । हे अणिमेची लाहे महासिद्धी ॥७०॥

 

महत्तत्त्वात्मनि मयि यथासंस्थं मनो दधत्‌ ।

महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११ ॥

 

माझें स्वरूप अनंत अपार । महत्तत्त्वाहोनि अतिथोर ।

आणि महत्तत्त्वाचाहीं साचार । नियंता ईश्वर जो कां मी ॥७१॥

हे सिद्धि साधावया जो नर । माझी धारणा धरी अपरंपार ।

तेवढेंच होय त्याचें शरीर । हे सिद्धि महाथोर महिमान ॥७२॥

सूक्ष्म कापुसाचे तंतू पाहें । तो कल्पने‌ऐसा पटू होये ।

माझी महती धारणा वाहे । तो माझी सिद्धि लाहे महिमत्वें ॥७३॥

तुकितां त्याच्या समान भारा । न पुरे सपर्वत सगळी धरा ।

एवढ्या महत्तत्त्वांचा उभारा । सिद्धिद्वारा तो पावे ॥७४॥

 

परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌ ।

कालसूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्नुयात्‌ ॥ १२ ॥

 

वाय्वादि प्राणप्रमाण । जेणें काळसूत्राचें गणन ।

तो परमाणुरूप भगवंत जाण । त्याचेंचि दृढ ध्यान सदा जो करी ॥७५॥

परमाणुधारणेचा महिमा । त्याचा देहासी ये अतिलघिमा ।

तो मशकीं चढोनि पाहे मा । उडे व्योमामाजीं सुखें ॥७६॥

अणिमादि तीनी धारणा । या देहींच्या सिद्धि जाणा ।

लहान थोर हळूपणा । देहलक्षणां उपजवी ॥७७॥

उरल्या ज्या पंचमहासिद्धि । त्यांच्या धारणेच्या विधी ।

तोही सांगेन त्रिशुद्धी । ऐक सुबुद्धी उद्धवा ॥७८॥

 

धारयन्‌ मय्यहंतत्त्वे मनो वैकारिकेऽखिलम्‌ ।

सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः ॥ १३ ॥

 

मूळींचा शुद्ध अहंकारू । ज्यापासूनि इंद्रियविकारू ।

इंद्रिय‍अधिष्ठात्री सुरवरू । चेतविता ईश्वरू जो कां मी ॥७९॥

त्या माझ्या ठायीं धारणा धरितां । इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता ।

त्यासी पावोनि एकात्मता । इंद्रियप्रकाशता स्वयें लाहे ॥८०॥

जे कां इंद्रियव्यापार जगाचे । प्रकाशूनि हा देखे साचे ।

एवढिये इंद्रियप्राप्तीचें । साधी सिद्धीचें वैभव ॥८१॥

तेव्हां ज्याचा जो जेथ पाहे । इंद्रियांचा व्यापारू होये ।

तो येणेंचि केला आहे । ऐशी प्रतीति होये इंद्रियप्राप्ती ॥८२॥

 

महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌ ।

प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः ॥ १४ ॥

 

जें महत्तत्त्व गा जाण । तें मायेचें प्रथम स्फुरण ।

ज्यासी क्रिया सूत्रप्रधान । नामाभिधान बोलती ॥८३॥

तेथ अजन्मा मी आपण । जाहलों सूत्राचा सूत्रात्मा जाण ।

त्या माझ्या स्वरूपाचें ध्यान । सावधान जो करी ॥८४॥

ज्या सूत्राचेनि प्रकाशप्रवाहें । ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ प्रकाशला राहे ।

ते प्रकाशता त्यासी वश्य होये । येणें सूत्रात्मा पाहे निदिध्यासनें ॥८५॥

त्या निदिध्यासनापोटीं । करूं शके ब्रह्मांडकोटी ।

एवढी प्रकाशसिद्धि गोमटी । हे मजवीण नुठी साधकां ॥८६॥

 

विष्णौ त्र्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे ।

स ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनाम्‌ ॥ १५ ॥

 

मायादित्रिगुणनियंता । जो कळिकाळातें आकळिता ।

उत्पत्तिस्थितिप्रळयकर्ता । जाण तत्त्वतां अंतर्यामी ॥८७॥

त्या मज विष्णूचें ध्यान । निरंतर जो करी जाण ।

त्यासी अदृष्टद्रष्टेपण । शक्तिप्रेरण ईशित्वें ये ॥८८॥

मिथ्या बुद्धिबळाच्या खेळाप्रती । स्वारीची जाणे गति निगुती ।

तेवीं मिथ्या संसारप्रतीती । भूतांची आगती निर्गती स्वयें जाणे ॥८९॥

तो जीवादि शरीरप्रेरण । स्वयें करूं शके आपण ।

करितां अंतर्याम्याचे ध्यान । एवढी सिद्धि जाण उपतिष्ठे ॥९०॥

तो आपुलेनि प्रतापस्वभावीं । मशकाहातीं मेरू विभांडवी ।

नीचहस्तें सृष्टि विध्वंसूनि मांडवी । कां इंद्रातें मारवी उंदिराहातीं ॥९१॥

यापरी एकातें मारवी । जीवें गेलिया जीववी ।

अचेतनातें पालेजवी । ये सिद्धिची पदवी ईशित्व ॥९२॥

 

नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते ।

मनो मय्यादधद्‌ योगी मद्धर्मा वशितामियात्‌ ॥ १६ ॥

 

जीव शिव आणि प्रकृति । यांहूनि परती चौथी स्थिती ।

ज्यातें नारायण म्हणती । जाण निश्चितीं सज्ञान ॥९३॥

जागृति स्वप्न सुषुप्ती । यांवेगळी तुरीय स्थिती ।

त्यातें नारायण म्हणती । यथानिगुती सज्ञान ॥९४॥

दृश्य द्रष्टा दर्शन । यांअतीत चौथा जाण ।

त्यातें म्हणती नारायण । ज्ञानविचक्षण निजबोधें ॥९५॥

त्रिपुटीवेगळी जे मातू । असोनियां त्रिपुटी‌आंतू ।

जो कां त्रिपुटीसी अलिप्तू । तो मी विख्यातू नारायण ॥९६॥

यश श्री वैराग्य ज्ञान । ऐश्वर्य औदार्य हे षड्गुण ।

नित्य वसती परिपूर्ण । तो मी नारायण भगवंत ॥९७॥

त्या मज नारायणातें ध्यातां । माझी वशिता सिद्धि ये हाता ।

सर्व कर्मीं अलिप्तता । भोगून अभोक्ता भोगातें ॥९८॥

 

निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः ।

परमानन्दमाप्नोति यत्र कामोऽवसीयते ॥ १७ ॥

 

चित्तदेवता सत्त्वगुण । इंद्रियें तो रजोगुण ।

विषय केवळ तमोगुण । हेंचि आवरण परमानंदा ॥९९॥

परमानंदासी आवरण । आडवे असती तिन्ही गुण ।

त्यांतें सांडूनि निर्गुण । ब्रह्म परिपूर्ण मज जो ध्याये ॥१००॥

त्यासी माझिये ध्यानस्थितीं । होय परमानंद‍अवाप्ती ।

ज्या आनंदामाजीं उपशांती । होय निश्चितीं सकळ कामा ॥१॥

झालिया परमानंदप्राप्ती । सकळ काम निमग्न होती ।

जेवीं सूर्योदयाप्रती । तारा हारपती सचंद्र ॥२॥

तेवीं परमानंदाच्या पोटीं । हारपती कामकोटी ।

तेथ इंद्रियसुखाच्या गोठी । लाजोनि उठा‌उठी विरताती ॥३॥

उद्धवा ऐक पां निश्चितीं । नव्हतां परमानंदप्राप्ती ।

कदा नव्हे कामनिवृत्ती । नाना युक्ती करितांही ॥४॥

या अष्ट महासिद्धीच्या धारणा । तुज म्यां सांगीतल्या जाणा ।

यांसी साधावया आंगवणा । सुरनरगणां पैं नाहीं ॥५॥

यापरी अष्ट महासिद्धी । तुज म्यां सांगीतली धारणाविधी ।

आतां गुणहेतुकाचे प्रबोधीं । सावधबुद्धी अवधारीं ॥६॥

 

श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि ।

धारयञ्छ्वेततां याति षडूर्मिरहितो नरः ॥ १८ ॥

 

सांडूनि कार्येंसीं रजतमें दूरी । जो मी सत्त्वाधिष्ठाता श्रीहरी ।

त्या माझी जो धारणा धरी । अखंडाकारी सर्वदा ॥७॥

तो माझेनि सत्त्वे सत्त्ववंतू । होय षडूर्मींसीं रहितू ।

शोक मोह जरा मृत्यू । क्षुधा तृषा हातू लावूं न शके ॥८॥

 

मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन्‌ ।

तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः श्रृणोत्यसौ ॥ १९ ॥

 

सघोष प्राणेंसीं शब्दमहिमा । अवश्य विश्रांतीस ये व्योमा ।

त्या आकाशाचाही मी आत्मा । मजमाजीं व्योमा रहिवासू ॥९॥

तो मी सघोष प्राणांचाही प्राण । सकळ वाचांची वाचा जाण ।

वागीश्वरीचें जीवन । सत्य मी जाण उद्धवा ॥११०॥

ऐसिया माझें दृढ ध्यान । निजहृदयीं जो करी जाण ।

तो विचित्रा वाचांचें श्रवण । जीवस्वरूपें जाण स्वयें ऐके ॥११॥

सनाद माझी धारणा पोटीं । धरितां जगाच्या गुह्य गोष्टी ।

त्याचे पडती कर्णपुटीं । ते काळीं उठी दूरश्रवणसिद्धि ॥१२॥

 

चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि ।

मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक्‌ ॥ २० ॥

 

सविता तो मी नारायण । ऐसें डोळ्यांमाजीं करी ध्यान ।

तेव्हां डोळाचि मद्‌रूप जाण । सविता आपण स्वयें होय ॥१३॥

एवं डोळा सविता हें माझे ध्यान । तिहींस एकात्मता झाल्या जाण ।

तेव्हां सूक्ष्मद्रष्टा होय आपण । जग संपूर्ण तो देखे ॥१४॥

बैसलेचि ठायीं जाण । चतुर्दशभुवनांचे दर्शन ।

एके काळें देख आपण । दूरदर्शन हे सिद्धि ॥१५॥

 

मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदनु वायुना ।

मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः ॥ २१ ॥

 

अत्यंत सवेग तें मन । त्या मनाचेंही मी मन जाण ।

त्या मनासी मजसीं अभिन्न । प्राणधारणयुक्त राखे ॥१६॥

ऐसें प्राणधारणयुक्त मन । मजसीं राखतां अभिन्न ।

त्या धारणाप्रभावें जाण । मनोवेगें गमन देहासी होय ॥१७॥

जेथें संकल्पें जाय मन । तेथें होय देहाचेंही गमन ।

हे मनोजवसिद्धि जाण । धारणालक्षण या हेतू ॥१८॥

 

यदा मन उपादाय यद्‌ यद्‌ रूपं बुभूषति ।

तत्तद्‌ भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः ॥ २२ ॥

 

पहिली मनोजवधारणा । त्याहीवरी माझी भावना ।

अचिंत्य सामर्थ्य माझें जाणा । अनुसंधाना जो आणी ॥१९॥

मी नाना रूपांतें धरिता । सवेंचि रूपांतरें विसर्जिता ।

ऐशी माझी संपूर्ण सत्ता । ते त्याच्या हाता पैं लाभे ॥१२०॥

एवं माझिया दृढ धारणा । माझें सामर्थ्य ये त्याच्या मना ।

मग ज्या रूपाची करी भावना । तद्‌रूप जाणा स्वयें होय ॥२१॥

सुरनरपन्नगांमाजीं जें जें रूप । धरावया करी जो संकल्प ।

तो तत्काळ गा मद्‌रूप । हे कामरूप सिद्धि माझी ॥२२॥

 

परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ ।

पिण्डं हित्वा विशेत्‌ प्राणो वायुभूतः षडङ्‌घ्रिवत्‌ ॥ २३ ॥

 

परकायप्रवेशू करितां जाणा । आवरूनि स्वदेहींच्या सर्व प्राणां ।

जेथ प्रवेश करितां आपणा । तेथ आपुली भावना करावी ॥२३॥

तेव्हां लिंगदेहाचे माथां । जीवप्राणांची एकात्मता ।

धरोनि देहांतर‍अहंता । बाह्य वायूच्या पंथा मिळोनि जाय ॥२४॥

तेथ मिळातांचि मिळवणी । या देहाचा अभिमान सांडूनी ।

देहांतरीं प्रवेशोनी । मी म्हणती उठे तेथें ॥२५॥

जैसें कमळींहूनि कमळांतरा । वायुबळें प्रवेशणें भ्रमरा ।

तैसें सांडोनियां स्वशरीरा । देहांतरा जीवू जाये ॥२६॥

हें परकायप्रवेशन । म्यां सांगीतलें संपूर्ण ।

माझिया स्वरूपाचें धारण । तें निजलक्षण अवधारीं ॥२७॥

दृढ ध्यातां माझे स्वरूपासी । तैं सर्व देहीं तूंचि आहेसी ।

न सांडितां निजदेहासी । हो परकायेंसीं प्रवेशू ॥२८॥

स्वसत्ता स्वदेह सांडणें । तेचि अर्थीचीं लक्षणें ।

पुढिले श्लोकीं नारायणें । विशद निरूपणें निरूपिलीं ॥२९॥

 

पार्ष्ण्याऽऽपीड्य गुदं प्राणं हृदुरःकण्ठमूर्धसु ।

आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुम्‌ ॥ २४ ॥

 

देहत्यागाचें प्राणधारण । तेंच स्वच्छंदमृत्यूचें लक्षण ।

तदर्थी जें प्राणोत्क्रमण । तें योगधारण अवधारीं ॥१३०॥

मूळाधारीं वामचरण । टांचेचेनि नेटें जाण ।

अपानाचें अधोगमन । गुद पीडून राखावें ॥३१॥

हृदयीं विचरता जो प्राण । त्याचें सदा ऊर्ध्व गमन ।

तो प्राणायामें आवरून । अधोमुख जाण करावा ॥३२॥

अपानाचें ऊर्ध्व गमन । स्वाधिष्ठानपर्यंत जाण ।

प्राणाचें अधःसंचरण । तेचि चक्रीं जाण जैं घडे ॥३३॥

तेथ प्राणापानांची बुझावण । त्या चक्रामाजीं करी समान ।

ऐक्ये पडिलें आलिंगन । एकात्मता जाण चालिले ॥३४॥

सांडोनि अपानाची अधोवाट । प्राणें त्यजिला हृदयकंठ ।

फोडूनि सुषुम्नेचें कपाट । ऊर्ध्वमुखें नीट चालिले ॥३५॥

जिणतां सुषुम्नेचें घर । भेदिले साही चक्रांचे पदर ।

उघडूनि काकीमुखाचें द्वार । ब्रह्मरंध्र ठाकिलें ॥३६॥

तेथें पावल्या यथानिगुतीं । या देहाची सांडूनि स्थिती ।

जो कामभोग वाहे चित्तीं । त्या देहाची प्राप्ती तो पावे ॥३७॥

वैकुंण्ठ कैलास अमरावती । सार्वभौम चक्रवर्ती ।

जे कामना कामी चित्तीं । ते पावे गती तत्काळ ॥३८॥

जरी तो ब्रह्मसायुज्यता वाहे । तरी सांडूनि देहाची सोये ।

शुद्ध ब्रह्मधारणा पाहे । तो ब्रह्मचि होये स्वतःसिद्ध ॥३९॥

यापरी प्राणधारण । करूनि निवर्ते जो जाण ।

तें स्वच्छंदमृत्यूचें लक्षण । त्या‌आधीन कळिकाळ ॥१४०॥

 

विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्‌ ।

विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तीः सुरस्त्रियः ॥ २५ ॥

 

देवांचे दिव्यभोगीं आसक्त । योगियाचें झाल्या चित्त ।

ते प्राप्तिलागीं येथ । माझें सत्त्व निश्चित चिंतावें ॥४१॥

जेणें सत्त्वें म्यां जाण । स्वर्गीं स्थापिले सुरगण ।

त्या सत्त्वगुणाचें धारण । निजहृदयीं जाण जो राखे ॥४२॥

ध्यातां सुरस्त्रियांची कामनिष्ठा । तो पावे सुरस्वर्गींची प्रतिष्ठा ।

विमानीं चढोनि वरिष्ठा । करी कामचेष्टा अप्सरांसीं ॥४३॥

 

यथा सङ्कल्पयेद्‌ बुद्ध्या यदा वा मत्परः पुमान्‌ ।

मयि सत्ये मनो युञ्जंस्तथा तत्‌ समुपाश्नुते ॥ २६ ॥

 

संकल्पमात्रें करी समस्त । जो मी सत्यसंकल्प भगवंत ।

त्या माझे ठायीं चित्त । विश्वासयुक्त जो राखे ॥४४॥

तो जे जे काळीं जे जे देशीं । जे जे कर्मीं जे जे अवस्थेसी ।

जें जें कांहीं वांछीं मानसीं । ते संकल्प त्यापाशीं सदा सफळ ॥४५॥

मी सत्यसंकल्प भगवंत । हृदयीं धरिल्या ध्यानयुक्त ।

त्याचें जे जे काम कामी चित्त । ते संकल्प प्राप्त होती त्यासी ॥४६॥

 

यो वै मद्‍भावमापन्न ईशितुर्वशितुः पुमान्‌ ।

कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥ २७ ॥

 

जो कां मी सर्वांचा नियंता । स्वयें स्वतंत्र तत्त्वतां ।

त्या माझें ध्यान करितां । मद्‍भावता उपतिष्ठे ॥४७॥

मीचि भगवंत सुनिश्चित । ऐसें बोधा आलें यथास्थित ।

त्याची आज्ञा सुरवर वंदित । पशुपक्षी नुल्लंघित ते आज्ञा ॥४८॥

जैशी माझी आज्ञा सर्वांवरी । तैशी त्याची आज्ञा चराचरीं ।

कोणी नुल्लंघिती तिळभरी । ते आज्ञासिद्धि खरी तो लाहे ॥४९॥

एवं या गुणहेतुसिद्धि दहाही । धारणायुक्त सांगीतल्या पाहीं ।

आतां क्षुद्र पंचसिद्धि ज्याही । तुज मी त्याही सांगेन ॥५०॥

 

 

मद्‍भक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः ।

तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्ममृत्यूपबृंहिता ॥ २८ ॥

 

जगाचें उत्पत्तिस्थितिनिदान । सत्य असे मज‍अधीन ।

त्या माझ्या ठायीं करितां भजन । अंतःकरण अतिशुद्ध ॥५१॥

ते शुद्ध‍अंतःकरणीं जाण । भूत भविष्य वर्तमान ।

जगाचें जन्म भोग मरण । हे त्रिकाळज्ञान सिद्धि प्रकटे ॥५२॥

 

अग्न्यादिभिर्न हन्येत मुनेर्योगमयं वपुः ।

मद्योगशान्तचित्तस्य यादसामुदकं यथा ॥ २९ ॥

 

अतिप्रयास करितां चित्त । मजसी योगातें झालें प्राप्त ।

तेणें योगें शरीर योगयुक्त । अबाधित महाद्वंद्वीं ॥५३॥

त्यासी बाधीना शीत उष्ण । मृदु आणिक कठिण ।

अग्नि लागलियाही जाण । देह दहन नव्हे त्याचा ॥५४॥

ते अग्निमाजीं विश्रांति त्यासी । जेवीं कां जळीं जळचरांसी ।

अद्वंद्वतासिद्धि ऐसी । साधकासी उपतिष्ठे ॥५५॥

येचि सिद्धिच्या धारणा । प्रतिष्टंभसिद्धी प्रकटे जाणा ।

ऐक तिच्याही लक्षणा । जिचे तोडरीं जाणा सकळ बाधा ॥५६॥

त्यासी बाह्य वायूचेनि झडाडें । बाधकता कदा न घडे ।

प्राण जिंतोनि आंतुलीकडे । करी रोकडे दासी त्यासी ॥५७॥

देंठ फेडूनि सुमनसेजे । जेवीं कां सुखें निद्रा कीजे ।

तेवीं इंगळावरी हा निजे । बाधा नुपजे अग्नीची ॥५८॥

शीतळ जळीं शीतकाळीं । सिद्ध बुडविल्या कौतुकें जळीं ।

तो बाहेरी निघावया न तळमळी । जळीं मासोळी जेवीं क्रीडे ॥५९॥

ग्रीष्मकाळींचें निदाघ उष्ण । त्यामाजीं सिद्ध घातल्या जाण ।

रविकरीं पद्म उल्हासे गहन । तैंसे लागतां उष्ण तो टवटवी ॥६०॥

यापरी अर्कबाधकता । त्यासी बाधीना सर्वथा ।

तैशींच सिद्धासी शस्त्रें लागतां । शस्त्रघाता नातुडे तो ॥६१॥

आकाश खोचूं जातां पाहें । शस्त्रेंसीं घावो वायां जाये ।

तेवीं सिद्धासी न लागती घाये । शस्त्र ‍उपाये सुनाट ॥६२॥

सिद्धासी दिधलिया विख । विखही नव्हे त्या बाधक ।

जेवीं विखकिडे विखीं देख । यथासुख क्रीडती ॥६३॥

छाया पर्वतातळीं दडपितां । ते दाटेना जेवीं पर्वता ।

तेवीं अग्नि अर्क विष वाता । सिद्धासी सर्वथा बाधेना ॥६४॥

ऐकोनि सिद्धींची कथा । उल्हासू जरी माने चित्ता ।

तरी माझे प्राप्तीसी तत्त्वतां । सिद्धि सर्वथा बाधक ॥६५॥

माझें स्वरूप शुद्ध अद्वैत । तेथ सिद्धींचें जे मनोरथ ।

लोकरंजन समस्त । नाहीं परमार्थ सिद्धींमाजीं ॥६६॥

मागिलेचि श्लोकसंधीं । परचित्ताभिज्ञतेचि सिद्धी ।

ध्वनित सुचविली त्रिशुद्धी । तिचाही विधी अवधारीं ॥६७॥

तेच श्लोकीं व्याख्यान । करितां भगवंताचें ध्यान ।

प्रकृतिनियंता आपण । साक्षी जाणा सर्वांचा ॥६८॥

ऐसें ईश्वरत्व दृढ ध्यातां । चित्तचालकता ये त्याच्या हाता ।

तेव्हां चित्ताची अभिज्ञता । स्वभावतां उपतिष्ठे ॥६९॥

तेव्हां जीवाची स्वप्नावस्था । हा साक्षित्वें देखता ।

जो जो संकल्प त्याच्या चित्ता । तो स्वभावतां हा जाणे ॥७०॥

जिव्हारींची जे आवडी मोटी । ते हा अवलीला सांगे गोष्टी ।

एवढी सिद्धीची कसवटी । उठा‌उठी तो लाभे ॥७१॥

 

मद्‌विभूतीरभिध्यायन्‌ श्रीवत्सास्त्रविभूषिताः ।

ध्वजातपत्रव्यजनैः स भवेदपराजितः ॥ ३० ॥

 

अपराजय सिद्धीची प्राप्ती । ध्याना आणावी माझी मूर्ती ।

जिचेनि नांवे जयो पावती । जाण निश्चितीं सुरवर ॥ ७२॥

चतुर्भुज घनश्याम । शंखचक्रगदापद्म ।

छत्रातपत्र चामरयुग्म । ध्वजीं उत्तम गरुडलांछन ॥७३॥

रत्‍नदंडें झणत्कार । व्यजन वीजिती सनागर ।

चरणीं गर्जती तोडर । तोडरीं अपार अरिवर्ग ॥७४॥

ऐशिये माझे मूर्तीचें ध्यान । जो सर्वदा करी सावधान ।

तो सर्वत्र विजयी जाण । अभंगपण माझेनी ॥७५॥

तो माझेनि ध्यानें पाहें । कोणी न मेळवितां साह्ये ।

एकला सर्वत्र विजयी होये । ऐशी सिद्धि लाहे या निष्ठा ॥७६॥

जो मी हृदयीं धरी अजितू । तो सर्वत्र होय अपराजितू ।

ऐसें सांगोनि भगवंतू । उपसंहारितू सिद्धींतें ॥७७॥

 

उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः ।

सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः ॥ ३१ ॥

 

म्यां सांगीतल्या ज्या योगधारणा । मज भजतां त्या भावना ।

त्या त्या सिद्धी त्यासी जाणा । पूर्वोक्तलक्षणा उपजती ॥७८॥

अनेक भावना धरितां चित्तीं । त्या त्या धारणेच्या व्युत्पत्ती ।

अनेक सिद्धींची होय प्राप्ती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥७९॥

नाना योगधारणाव्युत्पत्ती । न करितां सकळ सिद्धींची प्राप्ती ।

एके धारणेनें होय निश्चितीं । ते मी तुजप्रती सांगेन ॥१८०॥

 

जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः ।

मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥ ३२ ॥

 

पांच पांच इंद्रियांची जोडी । जिणोनि शमदमपरवडी ।

उभवूनि वैराग्याची गुढी । प्राणापानवोढी जिंकिल्या ॥८१॥

विवेकाचेनि बळें जाण । वृत्ति राखोनि सावधान ।

सदा करितां माझें मनन । मननें मन जिंकिलें ॥८२॥

यापरी गा साधकासी । धारणा धरोनि मानसीं ।

मी एक ध्यातां अहर्निशीं । सकळ सिद्धी दासी त्यासी होती ॥८३॥

सांडूनि सकळ उपाये । मी एक ध्यानीं धरिल्या पाहें ।

साधकासी काय उणें आहे । दुर्लभ काये सिद्धींचे ॥८४॥

माझे भजनें सावकाशीं । सिद्धी प्रकटती साधकासी ।

त्या सेव्य नव्हती त्यासी । तेंचि हृषीकेशी सांगतू ॥८५॥

 

अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमम्‌ ।

मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः ॥ ३३ ॥

 

अहेतुक करितां माझें भजन । तेणें शीघ्र माझी प्राप्ती जाण ।

तेथें सिद्धींवरी घालिता मन । आली नागवण मत्प्राप्तीसी ॥८६॥

ज्यासी विषयभोग लागे गोड । तोचि सिद्धींची वाहे चाड ।

ज्यासी माझे प्राप्तीचें कोड । तो वांछीना बंड ऋद्धिसिद्धींचें ॥८७॥

ज्यासी लौकिकीं अतिप्रतिष्ठा । तो सिद्धींच्या सोशी खटपटा ।

ज्यासी मत्प्राप्तीची निष्ठा । तो वचेना वाटा सिद्धींच्या ॥८८॥

पावतपावतां वाराणसी । जो वस्तीसी गेला वेश्यागृहासी ।

तेथें भुलोनि तिच्या भोगासी । सर्वस्व तियेसी समर्पी ॥८९॥

इयेपासूनि जीवेंप्राणें । सर्वथा वेगळें नाहीं जाणें ।

ऐसा संकल्प करोनि तेणें । वश्य होणें वेश्येसी ॥१९०॥

जंव असे गांठी गांठोडी । तंव ते त्यापाशीं लुडबुडी ।

निःशेष वेंचलिया कवडी । बाहेरी दवडी तत्काळ ॥९१॥

तो दवडितांही न जाये । निर्लज्ज निःसंगु हो‌ऊनि राहे ।

तरी आपणचि सांडोनि जाये । तैशाचि पाहें महासिद्धी ॥९२॥

सकळ पापांतें निर्दळणें । सकळ कुळांतें उद्धरणें ।

तें काशीचें खुंटलें पावणें । वेश्यानागवणें भोगलिप्सा ॥९३॥

तैसीच सिद्धींचीही कथा । माझे प्राप्तीसी प्रतिबंधभूता ।

माझें ध्यान ज्ञान वैराग्यावस्था । नागवूनि रिता सांडिती ॥९४॥

माझे प्राप्तीनिकट जाण । उठे सिद्धींची नागवण ।

भोगें छळावया व्यामोहकपण । विलंबकारण मत्प्राप्ती ॥९५॥

माझें स्वरूप अद्वैतता । तेथें सिद्धींच्या नानावस्था ।

ते मायेची व्यामोहकता । जाण तत्त्वतां उद्धवा ॥९६॥

माझे प्राप्ती‌आड सिद्धींचें विघ्न । हेंचि तुज कळावया जाण ।

म्यां सर्व सिद्धींचें निरूपण । समूळ संपूर्ण सांगीतलें ॥९७॥

माझ्या ठायीं धरितां ध्यान । एकाग्रता होतां मन ।

तेथ भोगलिप्सा सिद्धी जाण । करिती नागवण साधका ॥९८॥

 

जन्मौषधितपोमन्त्रैः यावतीरिह सिद्धयः ।

योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्यैर्योगगतिं व्रजेत्‌ ॥ ३४ ॥

 

सिद्धींचे प्राप्तीचें कारण । जन्मौषधि मंत्र तप जाण ।

कां साधल्या प्राणापान । सकळ सिद्धी जाण योगाभ्यासीं ॥९९॥

एकी जन्मास्तव सहज सिद्धी । एकी त्या साधिती औषधी ।

एकी त्या तपादि महाविधी । एकी त्या त्रिशुद्धि मंत्रद्वारा ॥२००॥

सर्पासी वायुधारण । मीनासी जळतरण ।

पक्ष्यासी नभोगमन । हे जन्मसिद्धि जाण स्वाभाविक ॥१॥

हंस निवडी क्षीरनीर । कोकिळेसी मधुर स्वर ।

चंद्रामृत सेवी चकोर । हे सिद्धि साचार जन्मास्तव ॥२॥

जन्मास्तव सहज सिद्धी । त्या म्यां सांगीतल्या सुबुद्धी ।

आतां साधिलिया औषधी । लाभती सिद्धी त्या ऐक ॥३॥

श्वेतमांदारीं गजानन । अंगारकचतुर्थी साधिल्या जाण ।

सकल विद्यांचें होय ज्ञान । धनधान्यसमृद्धी ॥४॥

अजानवृक्षाची वोळखण । त्याचीं फळें श्वानमुखें जाण ।

त्याचें घडल्या क्षीरपान । होय आपण अजरामर ॥५॥

पिचुमंद नित्य सेविल्या देख । त्यासी बाधीना कोणी विख ।

पाताळगरूडीचें प्राशिल्या मुख । त्यासी देहदुःख बाधीना ॥६॥

पूतिकावृक्षाचे मूळीं । असे महाशक्तीची पुतळी ।

ते साधल्या अप्सरांचे मेळीं । क्रीडे तत्काळीं साधक ॥७॥

अनंत औषधी अनंत सिद्धी । त्यांची साधना कठिण त्रिशुद्धी ।

तपादि सिद्धींची विधि । ऐक सुबुद्धी उद्धवा ॥८॥

कृच्छ्र पराक चांद्रायण । आसार जलाशय धूम्रपान ।

तप करी जें जे भावून । ते ते सिद्धि जाण तो पावे ॥९॥

ऐक मंत्रसिद्धीचें लक्षण । प्रेतावरी बैसोनि आपण ।

एक रात्र केल्या अनुष्ठान । प्रेतदेवता संपूर्ण प्रसन्न होय ॥२१०॥

तेणें भूत भविष्य वर्तमान । ते सिद्धि प्राप्त होय जाण ।

करितां सूर्यमंत्रविधान । दूरदर्शनसिद्धि उपजे ॥११॥

जैसा मंत्र जैसी बुद्धी । तैसी त्यास प्रकटे सिद्धी ।

या सकळ सिद्धींची समृद्धी । योगधारणाविधीमाजीं असती ॥१२॥

नेहटूनियां आसना । ऐक्य करोनि प्राणापानां ।

जो धरी योगधारणा । सकळ सिद्धी जाणा ते ठायीं ॥१३॥

म्यां सांगीतली सिद्धींची कथा । झालिया प्राणापानसमता ।

आलिया योगधारणा हाता । तैं सिद्धी समस्ता प्रकटती ॥१४॥

प्राणापान समान न करितां । योगधारणाही न धरितां ।

मज एकातें हृदयीं धरितां । सिद्धी समस्ता दासी होती ॥१५॥

मज पावावया तत्त्वतां । मज एकातें स्मरतां ध्यातां ।

पावो दे‌ऊन सिद्धींचे माथां । चारी मुक्ति स्वभावतां दासी होती ॥१६॥

नाना सिद्धींची धारणा धरितां । माझी सलोकता समीपता ।

हाता न ये गा सरूपता । मग सायुज्यता ते कैंची ॥१७॥

माझे अतिशयें शुद्ध भक्त । ते मुक्तीसी दूर दवडित ।

माझेनि भावार्थें नित्यतृप्त । ते पूज्य होत मजलागीं ॥१८॥

जो सकळ सिद्धींचा ईश्वरू । तो मी लागें त्यांची पूजा करूं ।

तेथिला जो सिद्धींचा संभारू । घे‌ऊनि निजवेव्हारू पळताती ॥१९॥

सकळ सिद्धींच्या स्वामित्वेंसीं । मी भगवंत तिष्ठें भक्तांपाशीं ।

तेंचि श्लोकार्थें हृषीकेशी । उद्धवासी सांगत ॥२२०॥

 

सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभुः ।

अहं योगस्य साङ्ख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ३५ ॥

 

सकळ सिद्धींचें मी जन्मस्थान । माझेनि सिद्धींचें थोर महिमान ।

सिद्धींसी मजमाजीं निदान । यापरी मी जाण स्वामी त्यांचा ॥२१॥

जे जीवात्म्याची ऐक्यता । त्या योगाचा स्वामी मी तत्त्वतां ।

जेथ जीवत्वाची मिथ्या वार्ता । त्या ज्ञानाचाही सर्वथा स्वामी मीचि ॥२२॥

ज्ञानोपदेष्टे जे साधू । त्यांचाही स्वामी मी प्रसिद्धू ।

माझेनि प्रसादें ज्ञानबोधू । होतसे विशदू सज्ञाना ॥२३॥

उपदेशी उपनिषद्‍भागें वेदू । त्या वेदाचाही स्वामी मी गोविंदू ।

मजवेगळा वेदवादू । उच्चारीं शब्दू नुच्चारे ॥२४॥

धर्म म्हणिजे ज्ञानसाधन । त्याचाही स्वामी मीचि जाण ।

मी सबाह्य परिपूर्ण । चैतन्यघन सर्वात्मा ॥२५॥

मी सर्वात्मा सर्वव्याप्त । सबाह्य परिपूर्ण समस्त ।

हे माझ्या ठायीं सहज स्थित । ऐक सुनिश्चित उद्धवा ॥२६॥

 

अहमात्माऽऽन्तरो बाह्योऽनावृतः सर्वदेहिनाम्‌ ।

यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥ ३६ ॥

इति श्रीमद्‍भागवते महापुराणे पारमहंस्यां एकादशस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

 

जीवांच्या जीवामाजीं माझा वास । जीव मजमाजीं सावकाश ।

माझें स्वरूप गा असमसाहस । गुणमायेस अनावृत ॥२७॥

जेवीं घटाची वस्ती आकाशीं । आकाश सबाह्य त्या घटासी ।

तेवीं मी जीवमात्रांसी । सबाह्य हृषीकेशी परिपूर्ण ॥२८॥

जैशीं महाभूतें भौतिकांसी । सबाह्य असती सर्वांसी ।

तेवीं मी सकळ जगासी । सबाह्य हृषीकेशी पूर्णत्वें पूर्ण ॥२९॥

जीवन जैसें तरंगासी । कां गोडी जैसी गुळासी ।

तेवीं अनंतकोटि ब्रह्मांडांसी । मी पूर्णत्वेंसी परिपूर्ण ॥२३०॥

मज पूर्णाची पूर्ण प्राप्ती । निकट येतयेतां हातीं ।

ते संधीं सिद्धी नागविती । भोगसंपत्ती‌उपचारें ॥३१॥

ज्याचें रायापाशीं पूर्ण चलन । त्याचे हाता ये लांचु संपूर्ण ।

तेणेंचि तो पावे मरण । तैशा सिद्धी जाण घातका ॥३२॥

ये अध्यायींचें निरूपण । सांगावया हेंचि गा कारण ।

माझे प्राप्तीस सिद्धी विघ्न । उद्धवा जाण निश्चितीं ॥३३॥

एकाग्र भजनें माझी प्राप्ती । होतां ते संधीसी सिद्धी येती ।

त्या भुलवोनियां भोगासक्तीं । नागविती साधकां ॥३४॥

जे नेणती माझें निजसुख । ऐसे जे कां केवळ मूर्ख ।

त्यांसीच सिद्धींचें कौतुक । अलोकिक भोगलिप्सा ॥३५॥

जैसे वेश्येचे हावभाव । तैसें सिद्धींचें वैभव ।

हें त्यागावया गा सर्व । देवें हा अध्याव निरूपिला ॥३६॥

ज्यासी प्राप्त माझें निजसुख । त्यासी सिद्धी तुच्छप्राय देख ।

न देखती जन्ममरणांचें मुख । माझा पूर्ण हरिख कोंदाटे ॥३७॥

सेवितां सद्‍गुरुचरण । कोंदाटे ब्रह्म परिपूर्ण ।

तेथ सिद्धींसी पुसे कोण । हे जाणती खूण हरिभक्त ॥३८॥

हरिभक्तीसी विकीला भावो । भजनें फिटला अहंभावो ।

तेथ सिद्धींचा भोगसंदेहो । निपुजे पहा हो सर्वथा ॥३९॥

भुक्ति मुक्ति ऋद्धि सिद्धी । सद्‍गुरुचरणीं गा त्रिशुद्धी ।

हें नेणती जे मंदबुद्धी । ते नाना सिद्धी वांछिती ॥२४०॥

सकळ सिद्धींचें साधन । निरपेक्षता सत्य जाण ।

निरपेक्षाचें अंगण । सिद्धी संपूर्ण ओळंगती ॥४१॥

सिद्धींची अपेक्षा ज्यांचे चित्तीं । सिद्धी त्यांकडे न थुंकिती ।

निरपेक्षाचे पायींची माती । सिद्धी वंदिती सर्वदा ॥४२॥

ज्ञानवैराग्यभक्तीचे माथां । सत्य जाण पां निरपेक्षता ।

ते निरपेक्षता आलिया हाता । मुक्ति सायुज्यता पायां लागे ॥४३॥

निरपेक्षतेपाशीं सर्व सिद्धी । निरपेक्षतेपाशीं विधी ।

निरपेक्षतेपाशीं सुबुद्धी । चरण वंदी अहर्निशीं ॥४४॥

निरपेक्षता तेथ निर्वाहो । निरपेक्षता तेथ सद्‍भावो ।

निरपेक्षतेपाशीं भगवद्‍भावो । यथार्थ पहा वो तिष्ठतू ॥४५॥

निरपेक्षतेपाशीं उपनिषद्‍भागू । निरपेक्षतेपाशीं साचार योगू ।

निरपेक्षता स्वानंदभोगू । सांपडे श्रीरंगू निरपेक्षा ॥४६॥

एका जनार्दना शरण । त्याचे वंदितां श्रीचरण ।

चढती निरपेक्षता जाण । सदा संपूर्ण स्वानंदें ॥४७॥

आम्हां स्वानंदाचा निजबोधू । हा सद्‍गुरुचरणींचा प्रसादू ।

महासुखाचा विनोदू । आनंदकंदू श्रीचरणीं ॥४८॥

गुरुचरणीं करितां भक्ती । अनायासें प्राप्त चारी मुक्ती ।

निजशांतीसी विरक्ती । सेवों लागती गुरुभक्तां ॥४९॥

एका जनार्दन शरण । त्याचे कृपेस्तव जाण ।

श्रीभागवताचें निरूपण । झाला संपूर्ण पंधरावा ॥२५०॥

इति श्रीमद्‍भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे

श्रीकृष्णोद्धवसंवादे एकाकारटीकायां सिद्धिनिरूपणयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ श्लोकसंख्या ॥३६॥ ओंव्या ॥२५०॥